Vanda Energi Ab:s säsonglager för värme, Vanda

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projektet

I projektet planeras schaktning av bergrum på 50–60 meters djup under havsytans nivå (cirka 80-90 meters djup från markytan i området) för säsongslagring av värme på Sexan-Kråkbergetområdet i Vanda. Lagrets volym skulle bli cirka 900 000 m3 och den utschaktade volymen totalt cirka 1 000 000 m3. I lagret lagras naturligt vatten i vars temperaturförändring energi kan lagras med hjälp av fjärrvärmecirkulationen. I projektet ingår dessutom bygget av en ny värmetransportledning från Vandas avfallskraftverk nordost om korsningen mellan Borgåleden och Ring III till projektområdet samt bygget av en ny fjärrvärmeförbindelse från säsongslagret för värme till det befintliga fjärrvärmenätet.

Projektets alternativ

Efter MKB-programskedet tillades en alternativ plats för körtunnelmynning på rampområdet mellan Ring III och Gamla Borgåvägen utöver körtunnelmynningen i Untipakka.

Alternativen i MKB-processen är:

  • VE0 0-alternativet: Säsongslagret för värme byggs inte.
  • VE1a: Ett nytt säsongslager för värme byggs i Kråkberget-Sexanområdet i Vanda. När det gäller körtunneln granskas placering av mynningen i Untipakkaområdet.
  • VE1b: Ett nytt säsongslager för värme byggs i Kråkberget-Sexanområdet i Vanda. När det gäller körtunneln granska placering av mynningen på rampområdet mellan Ring III och gamla Borgåvägen.

MKB-programmet

MKB-beskrivningen

Publicerad 09-01-2022 kl. 20.02, uppdaterad 17-08-2022 kl. 15.14

Ämne: