Gå till innehållet

Vekkox Ab:s stentäktsområde och jordavstjälpningsplats i Massaholm, Vanda

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projektet

Projektområdet ligger i Vanda stad så att det i nordost gränsar till Tusby gränsen. Förbindelse till projektområdet från Tusbysidan går från Senkkeris nuvarande krosstation. Projektet omfattar täkt och krossning av stenmaterial och deponering av rena överskottsmassor. Enligt planerna ska projektet som mest omfatta täkt av högst cirka 13,8 miljoner kubikmeter stenmaterial och deponering av cirka 22,2 miljoner kubikmeter rena överskottsmassor.

Syftet med projektet är att möjliggöra täkt och krossning av stenmaterial och depone-ring av rena överskottsmassor på området. Projektområdet betjänar behoven hos byggnadsverksamheten i hu-vudstadsområdet. Ett syfte med projektet är också att möjliggöra långsiktig och planmässig täkt av stenmaterial nära de kommande användningsobjekten. Korta transportsträckor bidrar till att hålla nere byggnadskostnaderna och minskar samtidigt utsläppen från transporterna och slitaget på väg-nätet.

I miljökonsekvensbedömningen betraktar man följande alternativ av projektet:

Nollalternativ

 • I nollalternativet genomförs projektet inte och projektomrodet förblir i skogsbrok. Detta alternativ fungerar som en jämförelse när konsekvenserna från de andra alternativen bedöms.

Alternativ 1 (låg täkt och hög fyllnad)

 • Täkten av stenmaterial når nivån +5, dvs. cirka 55-70 meter under den nuvarande markytan. Sammanlagt cirka 13,80 miljoner m3 stenmaterial kommer att brytas.
 • Av överskottsmassorna byggs en hög fyllnadsbacke som når nivån +120. På området mottas 0-2 miljoner ton överbliven sprängsten. Den totala volymen är sammanlagt cirka 22,2 miljoner m3. Den totala volymen innefattar de slutdeponerade överskottsmassorna samt material som behövs för fyllnadsbackens strukturer.

Alternativ 2 (djup täkt och låg utfyllnad)

 • Täkten av stenmaterial når nivån +5, dvs. cirka 55-70 meter under den nuvarande markytan. Sammanlagt cirka 13,80 miljoner m3 stenmaterial kommer att brytas.
 • Av överskottsmassorna byggs en låg fyllnadsbacke som når nivån +80. På området mottas 0-2 miljoner ton överbliven sprängsten. Den totala volymen är sammanlagt cirka 16,3 miljoner m3. Den totala volymen innefattar de slutdeponerade överskottsmassorna samt material som behövs för fyllnadsbackens konstruktioner.

Alternativ 3 (låg täkt och hög fyllnad)

 • Täkten av stenmaterial når nivån +42, dvs. cirka 18-33 meter under den nuvarande markytan. Sammanlagt cirka 6,4 miljoner m3 stenmaterial kommer att brytas.
 • Av överskottsmassorna byggs en hög fyllnadsbacke som når nivån +120. På området mottas 0-2 miljoner ton överbliven sprängsten. Den totala volymen är sammanlagt cirka 14,7 miljoner m3. Den totala volymen innefattar de slutdeponerade överskottsmassorna samt material som behövs för fyllnadsbackens strukturer.

Alternativ 4 (låg täkt och låg utfyllnad)

 • Täkten av stenmaterial når nivån +42, dvs. cirka 18-33 meter under den nuvarande markytan. Sammanlagt cirka 6,4 miljoner m3 stenmaterial kommer att brytas.
 • Av överskottsmassorna byggs en låg fyllnadsbacke som når nivån +80. På området mottas 0-2 miljoner ton överbliven sprängsten. Den totala volymen är sammanlagt cirka 8,8 miljoner m3. Den totala volymen innefattar de slutdeponerade överskottsmassorna samt material som behövs för fyllnadsbackens strukturer.

Alternativ 5 (låg täkt och industriområde)

 • Täkten av stenmaterial når nivån +42, dvs. cirka 18-33 meter under den nuvarande markytan. Sammanlagt cirka 6,4 milj oner m3 stenmaterial kommer att brytas.
 • Efter att verksamheten har upphört kan området användas för industri- och logistikverksamhet cirka på nivån +42. På området mottas 0-2 miljoner ton överbliven sprängsten.

MKB-programmet

MKB-beskrivningen

MKB-beskrivningen med bilagorna och kungörelsen är framlagda till påseende 23.3. - 20.5.2020 också på webbsidorna av NTM-centralen i Nyland www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/kuulutukset (välj -> Nyland) och i NTM-centralen i Nyland, Semaforbron 12 B, 5 vån., Östra-Böle, Helsingfors (papperversion).

Presetationstillfället

Presentationstillfället av MKB-beskrivningen för allmänheten arrangeras inte på grund av begränsningen av sammankomst.

Åsikterna

Åsikter och utlåtanden om konsekvensbeskrivningen kan framföras skriftligen. De skall riktas till närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland och inlämnas i kungörelsetiden 23.3. - 20.5.2020. Hänvisning: UUDELY/5564/2019.

Kontakt information:

 • Besöksadress: Semaforbron 12 B, 5 vån, Östra Böle, Helsingfors
 • Postadress: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, Registraturen, PB 36, 00521 Helsingfors
 • E-postadress: registratur.nyland(at)ntm-centralen.fi

 

Publicerad 22.5.2019 kl. 13.41, uppdaterad 14.4.2020 kl. 20.30