Vindkraftsprojekt i Halsua

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning ab projekt

I Halsua vindkraftspark planeras högst 85 vindkraftverk, som förläggs till det tudelade 7470 hektar stora projektområdet, i vilket den ena delen gränsar till Karleby stad och till Lestijärvi kommun. Vindkraftsparken ligger mellan tätorterna Halsua och Lestijärvi sju kilometer från Halsua centraltätort österut och sträcker sig från Hankasalmenkangas i norr nästan ända till Penninkijoki å i söder. Andra centraltätorter i närområdet är Lestijärvi (ca 15 km mot nordost), Perho (ca 16 km mot söder) och Vetil (ca 25 km mot väster). I området byggs utöver vindkraftverken dessutom bygg- och servicevägar, transformatorstationer och anslutningar till elnätet. Avsikten är att delgeneralplanläggningen av området ska förenas med MKB-förfarandet.

Projektalternativ

För projektet granskas två alternativ (1 och 2), som skiljer sig från varandra i fråga om antalet vindkraftverk och kraftverkens höjd. Dessutom granskas ett s.k. 0-alternativ, i vilket projektet inte genomförs.

  • Alternativ 1: I området av Kannisto och Honkakangas byggs 85 vindkraftverk. Kraftverkens navhöjd är ca 135 meter och enhetseffekten är 3,3 MW.
  • Alternativ 2: I området av Kannisto och Honkakangas byggs 70 vindkraftverk. Kraftverkens navhöjd är ca 175 meter och enhetseffekten är 3,3 MW.
  • Vaihtoehto 0: Inga nya vindkraftverk kommer att byggas. Motsvarande elmängd produceras med andra elproduktionssätt.

Elöverföring

Vindkraftsparkens interna elöverföring från vindkraftverken till vindkraftsparkens transformatorstationer sker med 20 kV jordkablar, som placeras i kabeldiken i anslutning till servicevägarna. I områdena Kannisto och Honkakangas byggs 20/110 kV transformatorstationer, som med hjälp av 20 kV jordkablar samlar upp elektriciteten som produceras i vindkraftsparken. Från transformatorstationerna leds elektriciteten med 110 kV jordkablar till 110/400 kV transformatorstationen som ska byggas i Eliaksen kämppäkangas i Halsua. Med hjälp av denna ska Halsua vindkraftspark enligt planerna anslutas till 400 kV kraftledningen som YIT Rakennus Oy:s har planerat på avsnittet Lestijärvi-Alajärvi. Elöverföringsplanerna för Halsua vindkraftspark hör samman med byggandet av den nya kraftledningen.

Bedömningsprogram

Bedömningsbeskrivningen

Publicerad 09-10-2015 kl. 15.30, uppdaterad 29-07-2020 kl. 10.34