Vindkraftsprojekt i Tjöck i Kristinestad

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projekt

Nykarleby Vindpark Ab planerar bygga ett vindkraftsprojekt i Tjöck i Kristinestad. Målet för projektet är att bygga en vindkraftspark med nio vindkraftverk.

Projektaltervantiv

I förfarandet vid miljökonsekvensbedömning för projektet granskas ett alternativ utöver det s.k. 0-alternativet, vilket betyder att vindkraftsparken inte kommer att byggas.

  • Alternativ 0: I alternativ 0 (ALT 0) byggs ingen landbaserad vindkraftspark i Tjöck. Det här alternativet utgör jämförelsealternativ i bedömningen. Det innebär att motsvarande elmängd ska produceras någon annanstans och med andra elproduktionsmetoder.
  • Alternativ 1: På Tjöckområdet i norra delen av Kristinestad byggs en landbaserad vindkraftspark med högst 9 vindkraftverk. Varje vindkraftverk har en nominell effekt på högst 5 MW. De vindkraftverk som ska bedömas har en navhöjd på högst 140 meter och rotorns diameter är 130 meter.

Elöverföring

I fråga om elöverföringen granskas anslutning av vindkraftsprojektet i Tjöck till Fingrid Abp:s stamnät. Vindkraftverken kopplas samman med 20 kV jordkablar som i första hand dras i anslutning till servicevägarna. Kablarna dras och kopplas med en cirka 2,5 kilometer lång jordkabel till en transformatorstation (elstation), som ska byggas utanför vindkraftsparkens område i anslutning till Fingrid Abp:s kraftledningar. Den el som vindkraftverken producerar transformeras där till 110 kV spänning. Transformatorstationen kopplas till Fingrid Abp:s stamnät.

Bedömningsprogram

Publicerad 29-05-2015 kl. 14.08, uppdaterad 03-08-2022 kl. 10.48