Miljöbedömning enligt SMB-lagen och dess skeden

Miljöbedömningen av planer och program inleds samtidigt som beredningen av programmet eller planen börjar. Bedömningen resulterar i en miljörapport som beskriver planens eller programmets betydande miljökonsekvenser.

Information och hörande om uppgifterna i miljörapporten

Allmänheten informeras om att beredningen har inletts. Allmänheten bör ha möjlighet till information om utgångspunkterna för, syftena med och beredningen av planen eller programmet och miljörapporten samt att yttra sig i frågan.

Myndigheten som ansvarar för en plan eller ett program ber andra myndigheter ta ställning till omfattningen och utförligheten hos den information som presenteras i miljörapporten. Åtminstone den NMT-centralen och vid behov kommunens hälso- och miljövårdsmyndigheter samt andra myndigheter på verkningsområdet ska höras. Myndigheten begär också miljöministeriets samt social- och hälsovårdsministeriets ställningstaganden om mycket omfattande eller betydande planer och program.

Plan- eller programutkast och miljörapport

Utkastet till plan eller program och miljörapporten blir i allmänhet färdiga samtidigt. I miljörapporten ges information om planen eller programmet och de alternativ som har granskats samt deras miljökonsekvenser.

Allmänheten har möjlighet att bekanta sig med plan- eller programutkastet och miljörapporten samt att framföra sin åsikt om dem. Myndigheten som ansvarar för planen eller programmet begär utlåtande om plan- eller programutkastet och miljörapporten åtminstone av den NMT-centralen och vid behov av kommunens hälso- och miljövårdsmyndighet eller andra myndigheter. Om det är fråga om mycket omfattande eller betydande planer och program begär myndigheten också utlåtande av miljöministeriet och social- och hälsovårdsministeriet.

Gränsöverskridande miljökonsekvenser

Om planen eller programmet har konsekvenser för en annan stats territorium, informeras och förhandlas med denna stat om bedömningen under miljöbedömningens förlopp.

Godkännande

Myndigheten som ansvarar för en plan eller ett program informerar om godkännande av planen eller programmet.

Av beslutet att godkänna en plan eller ett program eller av den färdiga planen eller programmet ska framgå hur miljörapporten, yttranden och utlåtanden som har erhållits under beredningen av planen eller programmet har beaktats. Dessutom ska det framgå hur de har påverkat planens eller programmets innehåll och valet av alternativ.

Beslutet om att godkänna en plan eller ett program ska skickas till den regionala miljöcentralen samt till de kommunala myndigheterna och andra myndigheter med vilka har förhandlats när planen och programmet har utarbetats och som har gett utlåtande. Både beslutet om godkännande och själva planen eller programmet läggs fram till påseende.

Övervakning

Den myndighet som ansvarar för en plan eller ett program ska se till att miljökonsekvenserna som uppstår av genomföringen av planer och program övervakas i syfte att förebygga och minska miljöolägenheter.

Mer information 

Konsultativ tjänsteman Lasse Tallskog, miljöministeriet, fornamn.efternamn@ymparisto.fi, p. 050 413 0550

Publicerad 05-07-2013 kl. 11.51, uppdaterad 05-07-2013 kl. 11.50
Utgivare: