Rapportering om mottagande av farliga och skadliga ämnen som transporteras sjövägen (HNS-rapportering)

De som i bulk tar emot farliga eller skadliga ämnen som transporteras sjövägen ska rapportera de mottagna lasterna till Finlands miljöcentral, om den mottagna mängden överstiger tröskelvärdet. Uppgifterna rapporteras för föregående kalenderår före utgången av februari.

Varför rapportera?

Finland håller på att ansluta sig till den internationella HNS-konventionen (Convention on Liability and Compensation for Damage in Connection with the Carriage of Hazardous and Noxious Substances by Sea). I konventionen föreskrivs ansvar och skadestånd vid sjötransport av farliga och skadliga ämnen.

Den grundläggande principen för konventionens skadeansvar är att fartygets ägare i första hand ansvarar för skador. För att komplettera fartygets ägares ansvar inrättas en internationell HNS-fond (HNS Fund), vars verksamhet finansieras med avgifter som tas ut av mottagare av farliga och skadliga ämnen som är verksamma i konventionsstaterna. Rapporteringen inleds redan innan HNS-konventionen träder i kraft, så att Finland när det ansluter sig till konventionen kan uppge de uppgifter om last som omfattas av den betalningsskyldighet som förutsätts i avtalet.

Ämnen som rapporteras

Rapporteringen omfattar följande farliga och skadliga ämnen som transporteras i bulk:

 • Oljor enligt definitionen i MARPOL-konventionen (MARPOL, bilaga I)
 • Skadliga flytande ämnen (MARPOL, bilaga II)
 • Andra farliga vätskor (IBC-koden)
 • Flytande gaser (IGC-koden)
 • Flytande ämnen, vars flampunkt inte överstiger 60 ℃
 • Vissa fasta ämnen som klassificeras som farliga (IMSBC-koden)
 • Lastrester av ovannämnda ämnen

Det är lättast att kontrollera de ämnen som rapporteras och deras konton i HNS-fonden med hjälp av sökverktyget (HNS Finder) på HNS-konventionens webbplats.

Vem rapporterar?

Lastmottagaren ansvarar för rapporteringen. Mottagaren är i regel den som tagit emot lasten som har lastats ur i en finsk hamn eller terminal.

Även uppdragsgivarens representant kan ta emot lasten. Om representanten har anmält sin uppdragsgivare till Finlands miljöcentral, anses uppdragsgivaren som mottagare av lasten. Uppdragsgivaren ska höra till någon av de avtalsslutande staterna i HNS-konventionen.

Rapporteringsskyldigheten för flytande naturgas (LNG) kan tillhöra den som har äganderätt till lasten omedelbart före lossningen. Detta kräver ett separat avtal som ska anmälas till Finlands miljöcentral. Om lastens ägare låtit bli att rapportera, har mottagaren rapporteringsskyldighet.

Tröskelvärden för rapportering

 • Tröskelvärdet för ett allmänt konto är 17 000 ton.
 • Tröskelvärdet för beständiga oljor på oljekontot är 150 000 ton.
 • Tröskelvärdet för andra än beständiga olja på oljekontot är 17 000 ton.
 • LNG-kontot (flytande naturgas) har inget tröskelvärde.
 • Tröskelvärdet för LPG-kontot (gasol) är 17 000 ton.

Inlämning av rapporter

Mottagna mängder rapporteras per konto i HNS-fonden på den bifogade blanketten.

Den undertecknade blanketten kan skannas in och skickas till adressen hns(at)syke.fi eller skickas per post till adressen

Finlands miljöcentral
Ladugårdsbågen 11
00790 Helsingfors

Representanter kan i fri form, t.ex. per e-post, anmäla sin uppdragsgivare.

Mer information

Emma Nurmi, Finlands miljöcentral (SYKE),
förnamn.efternamn@syke.fi

Publicerad 08-09-2020 kl. 8.15, uppdaterad 25-02-2022 kl. 14.35