Regeringen föreslår ändringar i förteckningen över projekt som förutsätter MKB-förfarande

Pressmeddelande 23.8.2018 kl. 14.05

Statsrådet lämnade idag en regeringsproposition till riksdagen om ändring av bilaga 1 till lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning. Ändringen gäller företeckningen av projekt som kräver MKB-förfarande.

Målet med regeringens förslag är att uppdatera projektförteckningen, förtydliga dess innehåll och att förenhetliga den med direktivet som gäller förfarandet vid miljökonsekvensbedömning.

Av projekten i projektförteckningen föreslås det ändringar och uppdateringar för ungefär hälften. Det föreslås att en del av projekten som gäller tagande och bearbetning av naturtillgångar, projekt som gäller metallindustri, kemisk industri samt överföring av energi och substanser samt en del av avfallsprojekten ska ändras i enlighet med MKB-direktivet. För en del av projekten innebär ändringarna skärpningar, för en del lindringar jämfört med nuläget.

Enligt förslaget ska nationella storleksgränser, som är strängare än i direktivet, kvarstå i fråga om gruvprojekt, tagande av sten, grus eller sand, en del av projekten som gäller förändring av skogs-, kärr- eller våtmarksnatur, avfallsprojekt, projekten för utbyggnad och reglering av vattendrag, vatten- och avloppsprojekt samt lagring av olja, petrokemiska och kemiska produkter.

Det föreslås att tillämpningen av MKB-förfarandet ska förtydligas vid tillverkning av bioetanol och bioolja och tillvaratagande av uran som biproduktion. Försöksverksamhet med uran begränsas till att gälla endast småskalig bearbetning i laboratorier eller försöksanrikningsverk. I fråga om projekt som gäller kärnanläggningar föreslås det att terminologin ska uppdateras.

Det föreslås att följande ska tas in i projektförteckningen: fiskodling, pälsdjurshållning, brytning, tillvaratagande, anrikning och bearbetning av torium samt tunnlar mellan Finland och Estland som förutsätts i den bilaterala överenskommelsen mellan Finland och Estland.

Avsikten är att ändringen i MKB-lagen ska träda i kraft vid ingången av 2019.

Ytterligare information:

Seija Rantakallio, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 250 246, fornamn.efternamn@ym.fi


Utgivare: