Djurstallar

Djurstallsverksamheten är anmälningspliktig, om den är för

  1. minst 50 och mindre än 300 mjölkkor, minst 100 och mindre än 500 köttnöt, minst 130 och mindre än 600 dikor, minst 60 hästar eller ponnyer, minst 250 tackor eller getter, minst 100 och högst 750 fullvuxna suggor, minst 250 och högst 2 000 slaktsvin, minst 4 000 och högst 40 000 värphöns eller minst 10 000 och högst 40 000 broilrar och som inte är miljötillståndspliktiga enligt bilaga 1 till MSL;
     
  2. en eller flera andra i bilaga 3 till MSL avsedda djurarter än de som nämns i punkt 1, där det totala antalet djurenheter uträknat med djurenhetskoefficienterna enligt tabell 1 i bilaga 3 till MSL är minst 250 och som inte är miljötillståndspliktiga enligt bilaga 1. I det fall att det största antalet djurenheter i djurstallet av de produktionsdjur som avses i punkt 1 utgörs av ungdjur, bestäms gränsen för anmälningsplikten dock enligt antalet djurenheter omvandlat till antalet djurenheter för fullvuxna produktionsdjur. Denna punkt tillämpas inte på i bilaga 3 nämnda pälsdjur;
     
  3. flera produktionsdjur av de slag som nämns i punkt 1 eller 2 och som inte är direkt anmälningspliktiga med stöd av antalet djur av de slag av produktionsdjur som nämns i punkt 1, bestäms gränsen för anmälningsplikten utifrån antalet djurenheter uträknat med djurenhetskoefficienterna i bilaga 3 till MSL; i sådana fall sammanräknas antalet djurenheter för alla de olika produktionsdjuren och totalsumman jämförs med den till djurenheter omräknade gräns för anmälningsplikten som fås för produktionsdjuret med det största antalet djurenheter och där anmälningsplikt inträder. Den till djurenheter omräknade gränsen för anmälningsplikt för de produktionsdjur som avses i punkt 1 fås genom att gränsen för anmälningsplikt uttryckt i antal djur enligt punkt 1 multipliceras med djurenhetskoefficienten i bilaga 3 till MSL.

Djurenhetskoefficienterna som används för att ange verksamhetens tillståndsplikt och behörig tillståndsmyndighet finns i bilaga 3 till MSL.

Djurstallet ska uppfylla förutsättningarna för anmälning (se Allmänt anmälningsförfarande enligt miljöskyddslagen). För djurstallar gäller även statsrådets förordning om anmälningspliktiga djurstall (se länk till höger).

Att göra en anmälan

Anmälan ska lämnas till kommunens miljövårdsmyndighet senast 120 dagar innan verksamheten enligt planerna ska inledas.

Om myndigheten inte har gett ett beslut inom utsatt tid, kan verksamheten trots detta inledas på eget ansvar. Ett beslut som ges senare ska iakttas trots eventuellt ändringssökande. Iakttagandet av beslutet övervakas på samma sätt som ett miljötillstånd.

Anmälan görs på blanketten och erforderliga bilagorna som finns bakom länken nedan.

Anmälningblankett och ifyllnadsanvisningar

Publicerad 01-02-2019 kl. 16.16, uppdaterad 07-01-2021 kl. 11.13