Livsmedels- och foderindustri

Anmälningsförfarandet tillämpas i livsmedels- och foderindustrin på anläggningar enligt bilaga 4 till MSL vilkas avloppsvatten leds till ett miljötillståndspliktigt avloppsreningsverk.

Verksamheten ska uppfylla de förutsättningar, som gäller för anmälning (se Allmänt anmälningsförfarande enligt miljöskyddslagen).

Anläggningar av livsmedels- ovh foderindustrin enligt bilaga 4 till MSL verkar i regel med stöd av anmälningsbeslutet om inte verksamheten av ett särskilt skäl kräver miljöstillstånd.

Att göra en anmälan

Anmälan ska lämnas till kommunens miljövårdsmyndighet senast 120 dagar innan verksamheten enligt planerna ska inledas.

Om myndigheten inte har gett ett beslut inom utsatt tid, kan verksamheten trots detta inledas på eget ansvar. Ett beslut som ges senare ska iakttas trots eventuellt ändringssökande. Iakttagandet av beslutet övervakas på samma sätt som ett miljötillstånd.

Anmälan görs på blanketten som finns bakom länken nedan.

Anmälningsblankett och ifyllnadsanvisningar

Publicerad 01-02-2019 kl. 15.48, uppdaterad 22-10-2020 kl. 16.10