Lagstiftningen om marktäkt

Marktäktslagen och förordningen om marktäkt

Marktäktslagens viktigaste mål är att styra täktverksamheten så att naturen, landskapet och andra miljövärden skyddas i enlighet med principerna om hållbar utveckling.

Annan lagstiftning

Marktäktsregleringen har nära kopplingar till fysisk planering, mark- och vattenbyggnad, skydd av grundvatten, miljöskydd och naturvård. Vid marktäktsprojekt är det viktigt att beakta inte bara marktäktslagen utan också följande lagar:

Marktäktsverksamhet kan även beröras av

Publicerad 23-08-2013 kl. 15.06, uppdaterad 27-10-2015 kl. 9.08
Utgivare: