Tillfällig verksamhet som orsakar buller eller skakningar

Enligt 118 § i miljöskyddslagen (MSL 527/2014) ska verksamhetsutövaren göra en skriftlig anmälan till den kommunala miljövårdsmyndigheten om åtgärder eller händelser som orsakar tillfälligt buller eller skakningar. Till sådana hör bland annat byggande eller offentliga tillställningar, om bullret eller skakningarna kan antas bli speciellt störande.

Om ett projekt genomförs på flera kommuners område, ska anmälan göras till den närings-, trafik- och miljöcentral inom vars verksamhetsområde bullret eller skakningarna huvudsakligen framträder.

Anmälan behöver inte göras om verksamhet som förutsätter miljötillstånd, om verksamhet som gäller privata hushåll eller om försvarsmaktens verksamhet och inte heller om sådan tillfällig verksamhet för vilken kommunen med stöd av MSL 202 § har utfärdat miljöskyddsföreskrifter och samtidigt bestämt att någon anmälningsskyldighet inte föreligger.

Anmälan ska göras i god tid innan åtgärden vidtas eller verksamheten inleds, dock senast 30 dygn före denna tidpunkt, om inte en kortare tid bestäms i de kommunala miljöskyddsföreskrifterna.

Åtgärden får inte vidtas eller verksamheten inledas förrän det har förflutit 30 dygn eller en i de kommunala miljöskyddsföreskrifterna angiven kortare tid från det att anmälan gjordes.

Anmälan kan göras på en blankett som kan laddas ner via länken nedan eller fritt formulerat enligt vad som i MSL och förordningen om miljöskydd (MSF 713/2014) föreskrivs om anmälan om buller och skakningar.

Anmälningsblankett och instruktioner

Publicerad 14-08-2013 kl. 15.39, uppdaterad 10-04-2019 kl. 12.02
Ämne: