Gå till innehållet

Ansökan om ett förbud mot eller en begränsning av sjötrafik

På vissa vattenområden kan farkosttrafik helt förbjudas eller begränsas tillfälligt eller tills vidare. Ett förbud eller en begränsning kan föreskrivas i syfte att skydda trafiken, miljön, fisket eller någon annan näring eller på grund av den allmänna rekreationsanvändningen eller något annat allmänt intresse.

Användningen av en viss motordriven farkosttyp kan områdesspecifikt förbjudas eller begränsas. Grunden är att användningen orsakar särskilt betydande olägenheter för naturen eller den övriga miljön, fisket eller någon annan näring, den allmänna rekreationsanvändningen av naturen eller något annat allmänt intresse.

Ansökningsprocessen

Vem kan ansöka om ett förbud eller en begränsning?

En föreskrift om ett förbud och en begränsning kan läggas fram av en kommun, en kommunmedlem eller en myndighet, ett samfund eller en ägare av vattenområdet som berörs av ärendet.

Vem fattar beslut i ärendet?

Transport- och kommunikationsverket beslutar om regionala förbud eller begränsningar som gäller allmänna farleder, och den regionala närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) om förbud och begränsningar som gäller de övriga vattenområdena.

Den regionala NTM-centralen beslutar om förbud och begränsningar som gäller en farkosttyp. Om det däremot är fråga om en farkost som används i handelssjöfart, är det Transport- och kommunikationsverkett som fattar beslutet.

Hur ansöker man om ett förbud eller en begränsning?

En skriftlig ansökan om ett förbud eller en begränsning ska lämnas in till Transport- och kommunikationsverket eller den NTM-central inom vars område ett förbud eller en begränsning söks.

Grunderna för ansökan om ett förbud eller en begränsning, förbudets eller begränsningens giltighetstid, kontaktuppgifterna för den som lägger fram förslaget samt andra faktorer som är nödvändiga med tanke på handläggningen av ärendet ska framgå av förslaget. På en karta i korrekt skala ska det vattenområde anges för vilket ett förbud eller en begränsning söks.

Kungörelse, anmärkning och beslut om ett förslag till förbud eller begränsning

NTM-centralen eller Transport- och kommunikationsverket informerar om ett förslag till förbud eller begränsning genom en kungörelse på kommunens officiella anslagstavla och i minst en dagstidning som utkommer på orten. De berörda parterna kan framföra skriftliga anmärkningar till NTM-centralen eller Transport- och kommunikationsverket.

I ärendet tas ett beslut efter att en tillräcklig utredning av detta har gjorts. Information om beslutet ges genom en kungörelse på ovan nämnda sätt.

Beslutet sänds för kännedom till den som lagt fram förslaget, den behöriga kommunen, ägaren eller innehavaren av vattenområdet samt de behöriga myndigheterna i god tid innan förbudet eller begränsningen träder i kraft. Uppgifterna om beslutet finns tillgängliga hos kommunen så länge som förbudet eller begränsningen är i kraft.

Sökande av ändring

Ändring i beslutet söks hos förvaltningsdomstolen.

Expeditonsavgift

En expeditionsavgift tas ut för både ett positivt och ett negativt beslut. Avgifterna fastställs årligen. Priset på ett beslut från en NTM-central bestäms i enlighet med statsrådets avgiftsförordning. Priset på ett beslut från Transport- och kommunikationsverket bestäms i enlighet med kommunikationsministeriets förordning.

Tillstånd till tävlingar och övningar på ett vattenområde

För återkommande eller permanenta tävlingar eller övningar med motordrivna farkoster inom samma vattenområde ska tillstånd från den kommunala miljöskyddsmyndigheten sökas. Med återkommande evenemang avses tävlingar eller övningar som ordnas oftare än en gång under samma sommar. Med återkommande avses också evenemang som ordnas regelbundet varje år.

Även för organiseringen av ett enskilt evenemang ska att motsvarande tillstånd sökas från den kommunala miljöskyddsmyndigheten, om evenemanget sannolikt orsakar betydande miljöolägenheter (bland annat buller eller utsläpp i luften och vattendraget).

Ett tillstånd till en tävling eller övning som genomförs inom flera kommuners områden beviljas av den behöriga NTM-centralen på start- eller destinationsorten. Ett tillstånd för en tävling som genomförs inom flera NTM-centralers områden beviljas av den NTM-central inom vars områden tävlingen i huvudsak genomförs.

Förutsättningar för beviljande av tillståndet

Förutsättningen för att ett tillstånd ska beviljas är att evenemanget uppfyller tillräckliga säkerhetskrav och att verksamheten inte orsakar orimliga olägenheter för naturen eller den övriga miljön, fisket, den allmänna rekreationsanvändningen av naturen eller något annat allmänt intresse. Tillståndet kan beviljas endast om ägaren av vattenområdet har gett sitt samtycke till detta.

Sökande av ändring

Ändring i beslutet söks hos förvaltningsdomstolen.

Regional information, välj NTM-central

Publicerad 25.9.2013 kl. 14.29, uppdaterad 7.8.2019 kl. 11.39
Utgivare: