Anvisningar för resande

Det fordras tillstånd för internationell handel med många olika vilda växt- och djurarter, för handeln kan äventyra arternas fortbestånd. Arter och artgrupper som fordrar tillstånd uppräknas i kommissionens förordning med artbilagor och i CITES-konventionens artbilagor enligt de vetenskapliga namnen.

Det krävs tillstånd för tio tusentals arter och för produkter tillverkade av dem. Tillståndspliktiga arter som är populära bland turister är bl.a. orkidéer, kaktusar, papegojor, ormar, sköldpaddor och koraller. Typiska produkter som är tillverkade av dessa eller andra CITES-arter är t.ex. klockarmband, bälten, väskor och skor av kräldjursskinn; fällar och pälsvaror av hotade däggdjur; bruks- och prydnadsföremål, såsom kammar och statyetter, tillverkade av sköldpaddsskal eller sällsynta trädarter samt instrumet var man har använt delar av CITES arter; kosmetik eller asiatiska traditionella läkemedel som innehåller djur- och växtextrakt.

Resande får endast i undantagsfall föra in produkter från valar till Finland, även då krävs undantagstillstånd för införseln

Vid import av valprodukter skall ett undantagstillstånd skaffas i god tid före införseln. Tillstånden söks från Finlands miljöcentral.

De CITES-arter som är belagda med införselförbud till EU-området framgår av EU-förordningen om införselförbud

Tillstånd fordras vid resor till länder utanför EU och när man återvänder till Finland från länder utanför EU

När man reser till länder utanför EU eller återvänder till Finland från länder utanför EU skall man ha behövliga tillstånd för tillståndspliktiga arter. Tillstånd krävs även för produkter som är tillverkade av arter som fordrar tillstånd samt för varor som innehåller delar av hotade arter, vilka i detta sammanhang kallas för exemplar.

När man köper ett exemplar av en art som fordrar tillstånd, ska man skaffa tillstånden från CITES-myndigheten i god tid, ofta redan före resan, eftersom tillstånden inte kan sökas i efterskott.

Kontrollera alltid på förhand villkoren för införsel och utförsel av arter

Kontrollera alltid på förhand villkoren för införsel och utförsel av olika arter, eftersom bestämmelserna kan variera från land till land. Det går snabbare att ta reda på tillståndsbehovet och –kraven om du på förhand reder ut artens tvådelade vetenskapliga namn och om individen har fötts och fötts upp i fångenskap. Försäljaren borde alltid kunna berätta vilken art föremålen är tillverkade av och om det är fråga om en tillståndspliktig art.

I alla länder som undertecknat CITES-konventionen finns det en CITES-tillståndsmyndighet, som ger information om de arter som fordrar tillstånd och om villkoren för införsel och utförsel.

Vet du vad du köper?

Om du är osäker, ta kontakt med CITES-myndigheten och ta reda på om det är fråga om utförsel eller införsel av ett exemplar som fordrar tillstånd.

Om du vid köpet inte med säkerhet vet om det är fråga om en växt, ett djur eller annat exemplar som fordrar tillstånd, låt hellre bli att köpa! Den som tar in något i landet är alltid ansvarig för de importerade varorna.

Undantag från tillståndspraxisen - Ibland krävs inga tillstånd

Utan CITES-tillstånd får man importera och exportera i sitt eget resgods eller flyttlass följande produkter som tillverkats av arter som ingår i bilaga B. Det här undantaget gäller i alla CITES-länder. Undantaget gäller endast vissa produkter och man får endast införa en begränsad mängd.

Följande produkter kan man importera utan tillstånd, men omman importerar eller exporterar dem i större mängd än de nedan nämnda mängderna skall man skaffa behövliga tillstånd från CITES-myndigheten.

a) kaviar 125 gram

Utan CITES-tillstånd får högst 125 g kaviar av störarter (Acipenseriformes spp.) införas per person i förpackningar som har märkts på det sätt som har godkänts i CITES-konventionen. För vidare information om kaviar se: Kaviar och andra störprodukter

b) regnrör tillverkade av kaktusväxter, 3 stycken

Utan CITES-tillstånd får högst tre så kallade "rainsticks", regnrör, tillverkade av kaktusväxter (Cactaceae spp.) importeras eller exporteras per person.

c) krokodilprodukter, 4 stycken

Utan CITES-tillstånd får högst fyra föremål (exemplar) gjorda av krokodilarter (Crocodylia spp.) – alligatorer, kajmaner och krokodiler – importeras eller exporteras per person. Ett par skor räknas som två exemplar. Undantaget gäller inte för kött eller jakttroféer, så som skallar, skinn, uppstoppade djur, och för dessa skall man alltså söka CITES-tillstånd.

d) skal av jättevingsnäcka, 3 stycken

Utan CITES-tillstånd kan högst tre skal av jättevingsnäcka (Strombus gigas) importeras eller exporteras per person.

e) sjöhästar, 4 stycken döda individer

Utan CITES-tillstånd får högst fyra döda individer av döda (torkade) sjöhästar (Hippocampus spp.) importeras eller exporteras per person.

f) skal av jättemussla, 3 stycken

Utan CITES-tillstånd får högst tre exemplar av skal från jättemussla (Tridacnidaespp.) importeras eller exporteras per person, sammanlagt högst tre kg. Med exemplar avses här ett helt skal eller två förenliga skalhalvor.

g) exemplar avagarträ

Utan CITES-tillstånd får importeras eller exporteras exemplar av agarträ (Aquilaria spp. och Gyrinops spp.), högst 1 kg träflis, 24 ml olja och två uppsättningar av pärlor (eller radband, eller två halsband eller armband) per person.

När man importerar eller exporterar dessa produkter eller föremål i större mängd än de ovan nämnda mängderna ska man skaffa behövliga tillstånd från CITES-myndigheten.

Mera information

Marja Pylvänäinen och Stella From, e-post: cites@syke.fi, tlf. 0295 251 000 (växeln).

Publicerad 28-06-2013 kl. 11.03, uppdaterad 01-12-2022 kl. 13.39