Behöver jag ett CITES-tillstånd eller EU-intyg?

CITES-konventionen reglerar importen och exporten av hotade arter. Arterna som kräver tillstånd är upptagna i CITES-konventionens bilaga I, II, eller III. Inom EU är CITES-konventionens arter upptagna i bilaga A, B, C, eller D. För införsel eller utförsel och handel med arterna eller produkter som innehåller delar av arter som är upptagna  i ovan nämnda bilagaor krävs olika tillstånd och intyg. För vissa arter räcker det med en importanmälan för andra krävs det tillstånd för försäljning och köp inom EU.

Utanför EU har CITES-konventionen implementeras av respektive CITES-medlemslands nationella lagstiftning. Därför bör man alltid ta reda på om länderna har speciella krav för att föra ut eller importera eller sälja CITES-arter. CITES-myndigheteternas kontaktuppgifter finns på CITES-sekretariatets hemsida.

Ta reda på om det krävs tillstånd för arten

Ta först reda på om arten är upptagen på EU-artlista på arter som kräver tillstånd. Kontrollera även att arten inte är upptagen på listan av arter som inte får införas till EU.

För att kunna ta reda på om arten är upptagen på artlistan måste man känna till artens tvådelade vetenskapliga namn t.ex. brunbjörnens är upptagen som (Ursus arctos). För att vi skall kunna hjälpa er måste ni känna till artens vetenskapliga namn.

Ovannämnda EU:s artlistor kan vara svårtolkade. För att underlätta sökandet har EU utarbetat en engelspråkig artdatabas var man kan söka arten. För att kunna söka måste man känna till artens vetenskapliga namn. Eftersom EU.s artdatabas uppdateras med jämna mellanrum så bör man även kontrollera i källor som finns på sidan nedan för att försäkra att den inte är upptagen EU:s förordningen som förbjuder dess import till EU se:

När ni inte kan bestämma arten

Ibland kan det vara svårt at få reda på artens vetenskapliga namn. Om t.ex. försäljaren inte vet vilken art han säljer eller vilka djur produkten innehåller eller är gjord av är det bättre att inte köpa den.

Nedan är några länkar till engelskspråkiga webbtjänster som innehåller beskrivningar, bilder och skisser som kan underlätta artbestämningen, om det är en CITES-art.

Mera information

Marja Pylvänäinen och Stella From, e-post: cites@syke.fi, tel 029 5251 000 (växeln).

Publicerad 06-09-2013 kl. 12.53, uppdaterad 01-12-2022 kl. 11.40