Handläggningstiden, tillståndens giltighet och priser

Tillståndsansökan och handläggningstid

Tillståndsansökan skall lämnas in i god tid så att ansökan hinner bli behandlad och beviljad innan import, export eller annan tillståndspliktig verksamhet inleds.

Tillståndet för import måste vara beviljad och i kraft när försändelsen anländer till Finland (eller till ett annat land inom gemenskapen). Försändelsen kan inte heller skickas iväg (exporteras) utan ett giltigt exporttillstånd eller återexportintyg. Även EU-intyget måste vara beviljad innan verksamheten som ansökan gäller kan påbörjas, t.ex. att försäljning, användning i vinstsyfte eller saluförandet av bilaga A-arter.

Tillståndsansökan (ansökningsblanketten) måste undertecknas och alla punkter (till lämpliga delar) fyllas i. Se till att korrekt kontaktinformation bifogas så att den som handlägger ansökan kan kontakta sökanden vid behov. För utfärdandet av räkningen behöver vi även personnummer (privatpersoner) eller företags- och organisationsnumret FO-numret (företag).

En undertecknad tillståndsansökan måste skickas med posten till tillståndsmyndigheten för att tillståndbehandlingen skall kunna avslutas.

Efter att en behörig ansökan samt erforderliga bilagor har inlämnats skall tillståndsmyndigheten inom en månad bestämma om tillståndet kan beviljas. Tillstånden kan vanligen beviljas snabbare om alla ansökningshandlingar och bilagor är i ordning och om inga andra myndigheter behöver höras. Sökanden kontaktas av tillståndsmyndigheten ifall behandlingen av ansökan försenas avsevärt.

Tillståndens giltighet

Import- och exportillstånden är transaktionspecifika. Det innebär att med tillståndet kan man importera eller exportera endast en gång. Importtillståndet är giltigt i högst 12 månader dock alldrig längre än exporttillståndet. Den av tullen verifierade, sökandens exemplar av importtillståndet (den gula blanketten) skall sparas, eftersom den fungerar som bevis på importens laglighet. Tillståndet för export eller intyget för återexport och intyget för provsamling är giltiga i högst 6 månader.

Det finns tillstånd för upprepade gränsöverskridanden sk. specialtillstånd: intyg för personlig egendom, Intyg för musikinstrument, mobil utställning och intyg för provsamling med vilka man kan överskrida EU:s yttre gränser flera gånger. Av dessa är intyget för personlig egendom, intyget för musikinstrument sant intyg för mobil utställning giltiga i högst 3 år. Till specialtillstånden måste alltid åtföljas ett fortsättningsblad som skall undertecknas och stämplas av en tulltjänsteman vid varje gränsövergång.

Intyg för provsamling är giltigt i högst 6 månader. För provsamling måste det även finnas ett gällande ATA-carnet. Det utfärdas av centralhandelskammaren och möjliggör temporär utförsel av varor.

Det finns två olika EU-intyg: transaktions- och exemplarspecifikt 

Transaktionspecifika tillstånd gäller endast för en transaktion. För varje ny transation behöver man ett nytt tillstånd. Med exemplarspecifika tillstånd kan man göra flera transaktioner med samma tillstånd. 

Orginalet av det transaktionsspecifika tillståndet måste returneras till tillståndmyndigheten då man söker ett nytt EU-intyg.

För att ett exemplarspecifikt tillstånd skall kunna beviljas måste individen har en unik permanent markering som är gjord enligt art. 66 i kommissionens förordning (EG) nr 865/2006.

EU-intyget och köpehandlingen är ägarens bevis på att transaktionen är laglig. Därför bör dessa handlingar bevaras så länge de stämmer.

I regel beviljas inte CITES-tillstånd retroaktivt

EU:s författning 2006/865/EG artikel 15 (ändrats 2008/100/EG) ger tillståndsmyndigheten möjlighet att bevilja tillstånd retroaktivt endast då vissa speciella omständigheter uppfylls bl.a. import av personliga tillhörigheter i bagage och i samband med flytt då hushållsföremål eller personligt lösöre importeras till Finland. För att tillståndsmyndigheten skall kunna bevilja tillstånd retroaktivt måste den övertygas om att det är frågan om ett oavsiktligt misstag. Undantaget gäller även för lagligt skaffade sällskapsdjur för personligt inte för kommersiellt bruk. 

Då erforderliga tillståndsdokument fattas måste importören eller (åter)exportören omedelbart när försändelsen anländer eller innan försändelsen skickas iväg bevisa för tillståndsmyndigheten Finlands miljöcentral (SYKE) orsaken till att det saknas erforderliga tillstånd. Finlands miljöcentral hör vid behov även den kontrollerande myndigheten (tullen) innan den beslutar om tillstånd kan beviljas retroaktivt.

För kommersiellt bruk dvs. till alla andra än ovan nämnda bruk, kan tillståndet beviljas retroaktivt bara i fall att tillståndsmyndigheten är övertygad om att avsaknaden av dokument inte beror på importören eller (åter)exportören. Importören eller (åter)exportören måste i detta fall när försändelsen ankommer eller innan försändelsen skickas iväg, bevisa för tillståndsmyndigheten orsaken till att dokumenten fattas. Ovetskap om gällande lagstiftning är inte en acceptabel orsak till att dokument saknas. Finlands miljöcentral hör vid behov även tredje lands myndigheter innan den fattar ett beslut.

Vad kostar tillstånden?

  • Export- och importtillstånd samt intyget för återexport kostar 80 €.
  • EU-intyget kostar 50 €.
  • Specialtillstånden: intyg för personlig egendom, intyg för musikinstrument, intyg för mobil utställning och intyg för provsamling, som möjliggör flera gränsövergångar med samma tillstånd, kostar 150 €.
  • För nekande beslut uppbärs tillståndsavgiftens summa.
  • För återkallade ansökningar uppbärs den beräknade summan för utfört arbete. Summan kan ändå inte överstiga det ansökta tillståndets eller intygets pris.
  • Miljöministeriets förordning om Finlands miljöcentrals avgiftsbelagda prestationer, Finlex 1243/2019

Oanvända och ogiltiga tillstånd skall returneras till SYKE

Tillstånden i sin helhet, inklusive samtliga bilagor skall utan dröjesmål återlämnas till Finlands miljöcentral: ifall tillståndet eller intyget inte används, dess giltighetstid har gått ut eller informationen på dokumentet har ändrats.

CITES-tillståndens handläggning, giltighet och priser

Inlämning av tillståndsansökan

Tillståndsansökan bör ifyllas noggrant och undertecknas. Originalet av den undertecknade ansökan med bilagor skickas till: Finlands miljöcentral SYKE, CITES-ärenden, Ladugårdsbågen 11, 00790 Helsingfors, eller med e-post till SYKEs registratorskontor kirjaamo@syke.fi

Mera information

Harry Helmisaari, Marja Pylvänäinen och Stella From, e-post: cites@syke.fi, tfn 0295 251 000 (växeln) eller fax 09 454 6030.

Publicerad 06-09-2013 kl. 22.25, uppdaterad 08-02-2022 kl. 11.05