Exotiska sällskapsdjur

Handeln med sällskapsdjur hotar överlevnaden av flera arter

Handeln med flera exotiska djurarter har lett till minskningar av arternas populationer i naturen så att deras överlevnad hotas. På grund av detta är bl.a. de flesta av papegojorna, flera arter av ormar, ödlor och grodor upptagna i CITES konventionen som reglerar handeln med hotade arter.

Ytterligare information om papegojor och kräldjur se sidorna: 

I Finland har CITES-konventionen verkställts genom EU-förordningar, som reglerar handel, import och export av djur och växter över EU:s yttre gränser. Regleringen gäller även import och export till icke-kommersiella ändamål. Dessutom reglerar EU-förordningar EU-intern kommersiell verksamhet (mellan och inom medlemsländer). När man skaffar eller transporterar ett sällskapsdjur, bör man alltid kontrollera om det enligt EU-lagstiftningen är tillåtet att importera, exportera eller sälja, och krävs det tillstånd.

För vilka arter krävs tillstånd?

Arter för vilka det krävs CITES-tillstånd är upptagna enligt artens tvådelade vetenskapliga namn i CITES-konventiondens bilaga I, II eller III, och i EU-förordningens (EG) Nr 338/97 bilagor A, B, C eller D. Använd EU:s artlistor och artsöktjänst för att kontrollera om det krävs tillstånd för att importera eller exportera arten och att den inte är upptagen på listan över arter som inte får införas till EU.

Levande arter som inte får införas till EU

Enligt EU-kommissionens förordning om importförbud gäller ett totalförbud för införsel av levande exemplar av bl.a. följande arter: rödörad prydnadssköldpadda (Trachemys scripta elegans) och guldsköldpadda (Chrysemys picta), amerikansk oxgroda (Rana catesbeiana), pallasekorre (Callosciurus erythraeus), grå ekorre (Sciurus carolinensis) och östlig rävekorre (Sciurus niger) samt amerikansk kopparand (Oxyura jamaicensis).

Import och export över EU:s yttre gränser

Sällskapsdjur upptagna i bilaga A och B

Vid import av levande djur till unionen krävs alltid ett giltigt CITES-exporttillstånd eller CITES-återexportintyg från ursprungslandet samt ett CITES-importtillstånd från Finland. På motsvarande sätt så skall man vid export av djur från EU ha ett giltigt CITES-exporttillstånd eller CITES-återexportintyg. I Finland beviljas CITES tillstånden av Finlands miljöcentral (SYKE). Tillstånden och intygen skall skaffas i god tid innan införseln eller utförseln. 

För utfärdandet av ett CITES-importtillstånd skall män lämna in en ifylld och undertecknad importansökan och en kopia av det beviljade (åter)exporttillståndet som skall vara i kraft.

Dessutom skall man även bifoga eventuella andra handlingar som behövs vid utfärdandet av tillståndet. För att man skall kunna utfärda ett exporttillstånd måste man bifoga bevis på djurets lagliga ursprung.  

Vid import och export av exemplar av arter som är uppräknade i A- eller B-bilagan skall tullen kontaktas. Tullen kontrollerar att tillstånden, intygen och exemplaren stämmer samt gör nödvändiga noteringar på tillstånden och intygen. Om tullens noteringar saknas på tillstånden, är importen och exporten av djuret olaglig.

Sällskapsdjur upptagna i bilaga C och D

För arterna i bilaga C krävs CITES-exporttillstånd när de importeras från ett land som nämns i CITES-artlistan. Tas de in från annat land än landet som nämns i artlistan måste man antingen ha ett exportintyg eller ursprungsintyg som har utfärdats av en behörig CITES-myndighet.

Vid ankomsten till destinationslandet inom EU av exemplar i bilaga C och D skall en importanmälan göras till tullen. I den interna handeln inom EU och inom medlemsländerna krävs inga intyg för bilaga C och D arter. Original blanketterna för CITES-importanmälan och samtliga CITES-tillstånd skall bevaras och vid ägarbyte skall de överlåtas till den nya ägaren.

Specialtillstånden möjliggör flera gränsöverträdelser

Personer som ofta reser till länder utanför EU kan ansöka om ett intyg för personlig egendom, som möjliggör flera gränsöverträdelser (upprepad in och utförsel) med samma tillstånd, och som är i kraft under 3 år. Till detta tillstånd måste bifogas ett tilläggsblad som skall stämplas av tullen varje gång man träder över en yttre gräns. Djuren måste ha en permanent och individuell märkning.

Kommersiell aktivitet inom EU

Sällskapsdjur upptagna i bilaga A måste ha EU-intyg

EU-intyg (EU-certificate, Gelbe Cites, Yellow Cites) krävs för all kommersiell verksamhet med bilaga A-arter inom EU och även inom Finland. EU-intyget måste skaffas innan en individ eller ett föremål av bilaga A sätts till försäljning, förevisas på utställning eller meddelande om köp eller försäljning läggs ut eller om djuret säljs. I Finland beviljas EU-intyget av Finlands miljöcentral.

EU-intyg kan beviljas för ett bilaga A sällskapsdjur (ryggradsdjur) om det har en unik och permanent märkning och djurets lagliga ursprung bevisas. Till tillståndsmyndigheten inlämnas en ansökan om individspecifikt EU-intyg, ett intyg från veterinären att djuret  har en permanent märkning, samt när djuret har ett tidigare transaktionsspecifikt EU-intyg, eller annan bevisning av djurets lagliga ursprung (t. ex. ursprungs intyg från uppfödaren eller försäljaren. Ursprungsintyget  bör innefatta nedan nämnda och annan information om djurets ursprung. Det individspecifika EU-intyget möjliggör förflyttning, försäljning eller annan kommersiell aktivitet med djuret så länge det lever. Vid ägarbyte ges även ett köpebrev till den nya ägaren. Det  individspecifika EU-intyget (original, gul blankett) tillsammans med köpebrevet bevisar djurets lagliga ursprung.

För ryggradslösa och de ryggradsdjur som av veterinärmedicinska orsaker inte kan märkas permanent (t.ex. för unga djur) kan man ansöka om ett transaktionsspecifikt EU-intyg som möjliggör en förflyttning/försäljning av djuret.Till detta intyg kan fotoidentifikation användas. Vid försäljning av djur som har ett transaktionsspecifikt EU-intyg måste ett nytt EU-intyg sökas vid varje ägarbyte. Vid ägarbytet inlämnas det gamla transaktionsspecifika EU-intyget till tillståndsmyndigheten som utfärdar ett nytt EU-intyg. I de transaktionsspecifika intygen finns ofta specialvillkor, som måste följas.

Genast när djuret kan märkas permanent skall en ansökan om ett nytt exemplarspecifikt EU-intyg inlämnas till tillståndsmyndigheten. Till ansökan skall bifogas, ett veterinärintyg där veterinären intygar att mikrochipet har installerats i djuret. Till tillståndsmyndigheten skall även skickas det ursprungliga EU-intyget och fotografier av djuret.

Vid annonsering i tidningar och på nätet (både vid försäljning och köp) av en bilaga A art måste EU-intygets tillståndsnummer anges.

Om bilaga A artens lagliga ursprung inte kan bevisas när djuret transporteras inom EU kan det beslagtas av myndigheterna.

Om ett djur överlåtes utan betalning måste detta bekräftas med ett överlåtelsebrev.

Sällskapsdjur upptagna i bilaga B och C

För försäljning eller förflyttning av bilaga B- eller C-arter inom EU fordras inget EU-intyg från tillståndsmyndigheten. Räcker att man kan bevisa djurets lagliga ursprung och att man har ett köpebrev. Det lönar sig att kontrollera vilka regler gäller i EU-landet du reser till, så att de inte har strängare nationella föreskrifter än i Finland.

När du köper en bilaga B eller C art/individ försäkra dig om att den är av lagligt ursprung: att försäljaren kan intyga att den har införts lagligt till EU. Det lagliga ursprunget bevisas med ett ursprungligt, CITES-importtillstånd eller att ägaren har ett intyg på att djuret är född och uppvuxen i ett EU-land och att dess föräldrar infördes lagligt till EU. Om försäljaren inte vill eller kan styrka djurets lagliga ursprung så bör du inte köpa djuret. Enligt EG-förordningen skall säljaren även ge köparen av djuren nödvändiga transport- och skötselanvisningar.

Bilaga B-artens lagliga ursprung skall bevisas

Vid köp av bilaga II/B arter se till att, få ett intyg på att den har införts lagligt till EU eller att den är född och har uppfötts i EU och, att dess föräldrar har lagligt införts till EU. Man bör även ha ett intyg på djurets lagliga ursprung när man reser inom EU. Djurets lagliga ursprung måste även bevisas när man ansöker om tillstånd att föra ut (exportera) djuret till ett land utanför EU. Utan giltigt CITES-tillstånd kan djuret inte exporteras till ett land utanför EU.

Följande information dokumenteras på djurets uppfödningsbevis (eller ursprungsintyg):

 • djurets, exempelvis sköldpaddans eller papegojans tvådelade vetenskapliga namn: t.ex. Testudo horsfieldii eller Cacatua alba
 • djurets trivialnamn och engelskspråkiga namn: t.ex. rysk stäppsköldpadda Horsfiled's tortoise eller valkokakadu
 • djurets ursprung, födelseland, ort och datum
 • uppgifter om djurets föräldrar (ägare, ursprung)
 • då djuret har märkts med t.ex. mikrochip och/eller en sömlös/sluten benring, anges numret
 • är det en hane eller hona (när det är möjligt)
 • djurets övriga kännetecken
 • uppfödarens namn och kontaktinformation
 • säljarens namn, kontaktinformation och underskrift
 • köparens namn och kontaktinformation
 • datum och ort
 • till uppfödningsbeviset skall kvittot bifogas

Om en del av uppgifterna fattas från uppfödningsbeviset eller ursprungsintyget, bör dessa uppgifter framgå från andra dokument, t.ex. köpebrevet.

SYKEs CITES-anvisning för visandet av bilaga B-arters lagliga ursprung

Märkningen av bilaga A-arter

Inom EU skall bilaga A arterna ha en permanent individuell märkning när det är möjligt att märka dem permanent. I komissionens förordning (EG) nr 865/2006, och dess uppdatering artiklarna 66–68 redogörs de godkända märkningsmetoderna för bilaga A arterna.

Fåglar födda i fångenskap skall märkas med en sluten/sömlös fotring redan som unga. Microchip används bl.a. vid märkning av kräldjur. Mikrochipet skall vara enligt ISO-standarderna 11784:1996 (E) och 11785:1996 (E) och det skall installeras av en veterinär när djuren kan märkas utan att det skadar djuret.

Veterinärmedicinska undersökningarna och tillstånden

Import av exotiska djur kan även förutsätta veterinärmedicinska undersökningar, intyg eller karantän. Livsmedelsverket (Evira) ansvarar för veterinärmedicinska undersökningarna och tillstånden. På veterinärmedicinska frågor gällande import av djur, svarar även gränsveterinärerna.

Tillåtna gränsövergångar och tullförfarandet

Importen och exporten av CITES-arter är tillåten endast via vissa utvalda gränsövergångar. Om införseln förutsätter veterinärmedicinska underökningar kan djuret införas endast vid de gränsövergångar där veterinärmedicinska undersökningar utförs.

Ursprungliga tillstånden skall sparas och återlämnas när de inte gäller

CITES-tillstånden skall sparas så länge djuren lever. Tillstånden skall retuneras till tillståndsmyndigheten om djuret dör eller försvinner.

Mera information

Harry Helmisaari, Marja Pylvänäinen och Stella From, e-post: cites@syke.fi, tfn 0295 251 000 (växeln).

Publicerad 06-09-2013 kl. 17.59, uppdaterad 16-12-2020 kl. 15.47