Valar och sälar

För import av delar av val och valprodukter krävs tillstånd

Import av delar av val och valprodukter från alla länder, även från andra EU-länder, är förbjuden i vår nationella lagstiftning. I lagen om skydd av valar och arktiska sälar förbjuds import av följande produkter:

  1. valkött och extrakt eller saft av valkött;
  2. organ och hud av val;
  3. barder och delar av dem samt tänder och ben;
  4. avfall av ovan i 3 punkten nämnda delar av val samt mjöl och pulver som framställts av sådana delar; samt
  5. ambra, spermaceti, valtran och valolja.

Med tillstånd av Finlands miljöcentral kan man dock importera delar av valar i vetenskapligt syfte eller för undervisning, samt konstföremål som framställts av valtänder eller valben.

Man kan alltså inte importera delar av val eller valprodukter utan ett importtillstånd som beviljats av Finlands miljöcentral (i enlighet med lagen om skydd av valar och arktiska sälar).

Alla valarter omfattas inte endast av de nationella bestämmelserna utan också av bestämmelser i de EU-förordningar som reglerar den internationella handeln med hotade växt- och djurarter (de s.k. CITES-förordningarna). Samtliga valarter ingår i CITES-förordningarnas bilaga A, som innehåller de arter som kräver strängast skydd. En del av valarterna hanteras dock undantagsvis som tillhörande bilaga B. 

Om Finlands miljöcentral beviljar ett importtillstånd i enlighet med lagen om skydd av valar och arktiska sälar, krävs alltid för import från land utanför EU också ett CITES-exporttillstånd. Beroende på art och importsätt kan det också krävas ett CITES-importtillstånd. Vid import från ett annat EU-land fordras antingen ett EU-intyg (för arter i bilaga A) eller ett ursprungsintyg (för arter i bilaga B).

Import av delar av säl och sälprodukter

Import av råa och beredda skinn från kutar av grönlandssäl och klappmyts (blåssäl) samt av produkter som framställts av dessa skinn är förbjuden i vår nationella lagstiftning (Lag om skydd av valar och arktiska sälar).

Enligt de EU-förordningar som reglerar den internationella handeln med hotade växt- och djurarter är import till Finland av arter av släktet Monachus (munksälar) som tillhör familjen Phocidae (öronlösa sälar) och av arter av släktet Arctocephalus (sydliga pälssälar) som tillhör familjen Otariidae (öronsälar) tillståndspliktig. Bl.a. sjölejonen och pälssälarna hör till släktet Arctocephalus. Även för import av valross och produkter tillverkade av valross fordras tillstånd. För import av exemplar av dessa arter från länder utanför EU krävs CITES-import och CITES-exporttillstånd. De sälarter som uppräknas i bilaga A ska ha EU-intyg vid kommersiell handel inom EU.

I EU:s sälförordning, som trädde i kraft år 2010, begränsas därtill importen av produkter som tillverkats av någon som helst sälart. Närmare information om EU:s sälförordning fås från jord- och skogsbruksministeriet och Tullen.

För import av obearbetade skinn och köttprodukter till Finland behövs även importtillstånd från Evira.

Mera information

Marja Pylvänäinen och Stella From, e-post: cites@syke.fi, tfn 0295 251 000 (växeln).

Publicerad 14-09-2013 kl. 19.13, uppdaterad 01-12-2022 kl. 13.18