Orkidéer och CITES

Import, export och handel med orkidéer regleras av CITES

Orkidéer (Orchidaceae) insamlas för att användas som prydnadsväxter eller i läkemedel och kosmetik, och detta har lett till att åtskilliga vilda orkidépopulationer har äventyrats. Av denna orsak omfattas alla orkidéarter av CITES-konventionen, som reglerar den internationella handeln av hotade växt- och djurarter, och därmed också av EU:s CITES-förordningar.

De orkidéarter som omfattas av EU-lagstiftningen räknas upp i kommissionens förordning med artbilagor enligt det vetenskapliga namnet. Alla arter i konventionen ingår i förordningens bilaga A eller B.

För handel, import och export av orkidéarter, delar av dessa och produkter som har tillverkats av dessa, som är upptagna i EU:s CITES-förordningar gäller samma bestämmelser (nedan dock några undantag) som för alla växtarter som ingår i CITES-konventionen. Vi rekommenderar att du till en början läser sidan Växter och CITES och först efter det bekantar dig med tilläggsuppgifterna om orkidéer nedan.

Orkidéer i EU:s artbilaga A får inte säljas

CITES-bestämmelserna gäller inte för artificiellt förökade groddplantor och vävnadskulturer in vitro av orkidéarter i bilaga A som är i fast eller flytande odlingsmedium och transporteras i sterila behållare.

Undantag som gäller för orkidéer i bilaga B

Restriktionerna för import- och export av orkidéer gäller inte för i bilaga B ingående orkidéarters

  • a) frön (inkl. frökapslar) och pollen,
  • b) plantor eller vävnadskulturer erhållna in vitro, i fast eller flytande medium, transporterade i sterila behållare,
  • c) snittblommor från artificiellt förökade växter, och
  • d) frukter och delar och produkter av dessa från artificiellt förökade växter av släktet Vanilla.

För artificiellt förökade hybrider av släktena Cymbidium, Dendrobium, Phalaenopsis och Vanda krävs inte CITES-tillstånd om de villkor som anges i punkterna a och b nedan uppfylls:

  • a) exemplaren kan lätt kännas igen som artificiellt förökade och visar inga tecken på att ha tagits från naturen, såsom mekaniska skador eller kraftig uttorkning till följd av insamling, oregelbunden växt och olikartad storlek och form inom ett taxon eller ett parti, alger eller andra epifytiska organismer på blad eller skador av insekter eller andra skadeorganismer; och
  • b) i) exemplar som transporteras i icke-blommande tillstånd skall handlas i partier som utgörs av enskilda behållare (t.ex. kartonger, askar, lådor eller enskilda hyllor i CC-containrar) med minst 20 plantor av samma hybrid i varje, plantorna i varje behållare skall uppvisa en hög grad av enhetlighet och sundhet, och partiet skall åtföljas av dokumentation, exempelvis en faktura, som tydligt anger antalet plantor av varje hybrid; eller
  • b) ii) för exemplar som transporteras i blommande tillstånd, med minst en fullt utslagen blomma per exemplar, gäller inget minsta antal exemplar per parti, men exemplaren skall vara yrkesmässigt behandlade för kommersiell detaljhandelsförsäljning, t.ex. märkta med tryckta etiketter eller förpackade i tryckta förpackningar med uppgift om hybridens namn och land för slutbehandling. Uppgifterna skall vara klart synliga och lätta att kontrollera.

Växter som inte klart uppfyller villkoren för undantag skall åtföljas av lämplig CITES-dokumentation. Om avgångslandet har beviljat ett CITES-exporttillstånd för en försändelse, är utgångspunkten den att det också krävs ett CITES-importtillstånd för försändelsen.

Inhemska fridlysta orkidéer får inte insamlas eller säljas

Det är förbjudet att plocka och insamla i Finland fridlysta orkidéer eller delar av dem (inklusive frön).

Nödvändiga sundhetscertifikat

Vid import av orkidéer till Finland kan det krävas ett sundhetscertifikat för växter och en växtskyddsinspektion även om försändelsen är befriad från CITES-tillstånd. På Livsmedelverkets sidor finns tilläggsuppgifter, anvisningar och bestämmelser om växters sundhet.

Mera information

Harry Helmisaari, Marja Pylvänäinen och Stella From, e-post: cites@syke.fi, tfn 0295 251 000 (växeln).

Publicerad 28-06-2013 kl. 10.57, uppdaterad 06-04-2022 kl. 16.14