Besvär över tillståndsbeslut

I beslut som regionförvaltningsverken och kommunala miljövårdsmyndigheter har fattat med stöd av miljöskyddslagen kan ändring sökas genom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol.

Besvär får anföras av:

  1. den som är part,

  2. registrerade föreningar och stiftelser vars syfte är att främja miljöskydd, hälsoskydd eller naturvård eller trivseln i boendemiljön och inom vars verksamhetsområde miljökonsekvenserna uppträder,

  3. den kommun där verksamheten är placerad och andra kommuner inom vars område verksamhetens miljökonsekvenser uppträder,

  4. den statliga tillsynsmyndigheten samt den kommunala miljövårdsmyndigheten i den kommun där verksamheten är placerad och i kommunerna inom det område som påverkas av verksamheten,

  5. myndigheter som bevakar allmänt intresse i ärendet,

  6. sametinget på den grunden att den verksamhet som avses i miljötillståndet försämrar samernas rätt att som ursprungsfolk bevara och utveckla sitt språk och sin kultur,

  7. skoltarnas byastämma på den grunden att den verksamhet som avses i miljötillståndet inom skoltområdet försämrar skoltarnas levnadsförhållanden och möjligheter att bedriva i skoltlagen avsedda naturnäringar. (MSL 191 §)

Anvisningar om hur man ska gå till väga när man anför besvär anförs bifogas beslutet. Den besvärstid som nämns i beslutet (30 dagar) ska ovillkorligen iakttas. Besvärsskriften ska ha inkommit senast den sista dagen av besvärstiden under tjänstetid.

De personer och myndigheter som berörs av ärendet blir informerade om besvären. De kan avge bemötande med anledning av besvären. Förvaltningsdomstolen meddelar beslut efter att ha behandlat ärendet.

Den som är missnöjd med Vasa förvaltningsdomstols beslut kan ytterligare söka ändring genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om den beviljar besvärstillstånd.

Publicerad 22-05-2013 kl. 15.43, uppdaterad 02-02-2021 kl. 14.46