Miljötillståndsbeslut

Ett miljötillståndsbeslut består av en redogörelse och ett avgörande. I den redogörande delen i början står det bl.a. om verksamheten enligt ansökan, utsläpp och verkningarna de har samt om handläggningen av ansökan. Till den del i vilken avgörandet står hör förutom det egentliga avgörandet för ärendet dessutom också tillståndsbestämmelserna med motiveringar.

Miljötillstånd beviljas, beroende på sakens natur, tills vidare eller för viss tid.

Bestämmelser om innehållet i ett tillståndsbeslut finns i 83 § i miljöskyddslagen samt närmare i 14–21 § i miljöskyddsförordningen.

Av tillståndsbeslutet skall framgå grunderna för avgörandet samt beslutsmotiveringen. I beslutet skall tas ställning till sådana specificerade yrkanden som har framställts i utlåtanden, anmärkningar och åsikter.

Om lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning tillämpas på ett projekt, skall det av tillståndsbeslutet framgå hur bedömningen har beaktats vid tillståndsprövningen. Närmare bestämmelser om innehållet i tillståndsbeslutets recit finns i 14 § i miljöskyddsförordningen, och om innehållet i tillståndsbeslutets beslutsdel i 15 § i förordningen.

Bestämmelser om innehållet i tillståndsbeslut som gäller avstjälpningsplatser finns i 16 § i förordningen.

Bestämmelser om innehållet i tillståndsbeslut som gäller ändring av verksamheten finns i 20 § i förordningen, och om innehållet i beslut om justering av ett tillstånd som beviljats tills vidare i 21 § i förordningen.

Publicerad 23-05-2013 kl. 11.45, uppdaterad 08-04-2021 kl. 16.16