Registreringsförfarande

När kan verksamheten inte registreras?
Hur gå till väga om verksamheten har giltigt miljötillstånd?
Att göra en registreringsanmälan

Registreringspliktiga verksamheter är de verksamheter som nämns i bilaga 2 till miljöskyddslagen, dvs. energiproducerande anläggningar med en bränsleeffekt på mindre än 50 megawatt, distributionsstationer för flytande bränsle, asfaltstationer, kemiska tvättinrättningar, verksamheter som förbrukar organiska lösningsmedel samt permanenta betongstationer och fabriker som tillverkar betongprodukter.

En registreringsanmälan ska lämnas in till den kommunala miljövårdsmyndigheten senast

 • 30 dagar innan verksamheten inleds om det är fråga om en energiproducerande anläggning med en bränsleeffekt på mindre än 50 MW (medelstor energiproducerande anläggning)
 • 60 dagar innan verksamheten inleds om det är fråga om en annan registreringspliktig verksamhet.

Registreringsförfarandet är till sin natur en åtgärd som inte innebär meddelande av administrativa beslut eller föreskrifter. Den kommunala miljövårdsmyndigheten ska registrera verksamheten inom den utsatta tiden. Verksamheten kan inledas när den har registrerats. Myndigheten bör utan dröjsmål underrätta verksamhetsutövaren om att verksamheten har registrerats.

Bestämmelser om de innehållsliga kraven på registreringsanmälan för asfaltstationer, medelstora energiproducerande anläggningar, distributionsstationer för flytande bränsle och permanenta betongstationer och fabriker som tillverkar betongprodukter har utfärdats genom specifika statsrådsförordningar för respektive sektor. Om registreringsanmälan är bristfällig, ska den kommunala miljövårdsmyndigheten be verksamhetsutövaren komplettera den. Då ska tidsfristen för registrering räknas från den dag då registreringsanmälan uppfyller de innehållsliga krav som anges i den sektorspecifika förordningen.

Den registreringspliktiga verksamheten ska följa de krav som anges i den sektorspecifika förordningen. Målet med de sektorspecifika förordningarna är att både förenhetliga de miljöskyddskrav som ställs på verksamheten och förbättra förutsägbarheten.

Genom övervakning av verksamheten säkerställer myndigheten att verksamheten följer de krav som ställs i den sektorspecifika förordningen.

Om registreringsansökan är tydlig och så komplett som möjligt, kan myndigheten behandla ärendet snabbare.

När kan verksamheten inte registreras?

Registrering är inte möjlig, om

 • verksamheten kan orsaka förorening av vattendrag, när det inte är frågan om ett tillståndsplíktigt projekt enligt vattenlagen,
 • avledande av avloppsvatten kan orsaka förorening av ett dike, en källa eller en i 1 kap. 3 § 1 mom. 6 punkten i vattenlagen avsedd rännil,
 • verksamheten kan utsätta omgivningen för sådant oskäligt besvär som avses i 17 § 1 mom. i lagen angående vissa grannelagsförhållanden,
 • verksamheten är en del av verksamheten vid en direktivanläggning.

Om någon av ovanstående punkter gäller, måste verksamhetsutövaren ansöka om miljötillstånd för verksamheten.

Följande verksamheter måste ansöka om miljötillstånd, om de förläggs till ett viktigt eller annat för vattenförsörjning lämpligt grundvattenområde:

 • energiproducerande anläggning,
 • asfaltstation,
 • distributionsstation,
 • betongstation och en fabrik som producerar betongprodukter,
 • verksamhet som aves i bilaga 2 till MSL punkt 5–7 när förbrukningen av organiska lösningsmedel överstiger 10 ton om året.

Dessutom krävs miljötillstånd för en registreringspliktig energiproducerande anläggning och en distributionsstation men som är av mindre omfattning samt för verksamhet vid en kemisk tvättinrättning, om dessa verksamheter förläggs till ett viktigt eller annat för vattenförsörjning lämpligt grundvattenområde och verksamheten kan medföra risk för förorening av grundvattnet.

Huruvida förläggningen av verksamheten är lämplig med tanke på detaljplanen är en fråga som har prövats redan i byggskedet (befintliga) eller kommer att prövas i samband med bygglovet (nya). Det innebär att överensstämmelse med planen inte längre måste granskas separat i samband med att en verksamhet registreras i datasystemet för miljövårdsinformation.

Hur gå till väga om verksamheten har giltigt miljötillstånd?

En sådan registreringspliktig verksamhet som avses i bilaga 2 till miljöskyddslagen och för vilken det finns ett giltigt miljötillstånd ska registreras när miljötillståndet upphör att gälla. Tidpunkten för när ett tillstånd upphör att gälla anges i 231 § i miljöskyddslagen. I regel upphör tillståndet att gälla när en statsrådsförordning som gäller verksamheten blir tillämplig. Statsrådets förordning om miljöskyddskrav för asfaltstationer (846/2012) och statsrådets förordning om miljöskyddskrav för medelstora energiproducerande enheter och energiproducerande anläggningar (1065/2017) blev tillämpliga senast den 1 januari 2018. Förordningen om miljöskyddskrav för distributionsstationer för flytande bränslen (314/2020) blir tillämplig senast den 1 augusti 2023 och förordningen om miljöskyddskrav för permanenta betongstationer och fabriker som tillverkar betongprodukter (858/2018) blir tillämplig senast den 1 januari 2025.

Om den registreringspliktiga verksamheten dock hänför sig till verksamheten vid någon annan miljötillståndspliktig anläggning som inte är en direktivanläggning (tekniskt och funktionellt samband), upphör miljötillståndet att gälla för den registreringspliktiga verksamheten först när det med stöd av 29 § i miljöskyddslagen bör ansökas om miljötillstånd för väsentlig ändring av verksamheten eller när ett miljötillstånd måste ändras med stöd av 89 §. Också i dessa fall måste ovan nämnda statsrådsförordningar iakttas i verksamheten senast från och med att förordningarna blir tillämpliga.

När ett miljötillstånd upphör att gälla är principen att den kommunala miljövårdsmyndigheten registrerar verksamheten på tjänstens vägnar. Tillståndsbeslutets uppgifter eller andra uppgifter om den registreringspliktiga verksamheten kan dock vara föråldrade eller i övrigt bristfälliga, och då kan myndigheten vid behov be verksamhetsutövaren om preciseringar t.ex. med en registreringsanmälan. Verksamhetsutövaren underrättas om registreringen.

Att göra en registreringsanmälan

Anmälan görs med den statliga miljöförvaltningens blanketter. I den vänstra spalten finns en länk till blanketterna, som är listade enligt sektor.

Anmälan lämnas in till den kommunala miljövårdsmyndigheten. För handläggning av anmälan tas det ut en avgift enligt de grunder som bestäms i en av kommunen godkänd taxa.

Myndigheten underrättar verksamhetsutövaren om registreringen.

 

Publicerad 22-05-2013 kl. 15.34, uppdaterad 16-01-2023 kl. 10.56