Förvaltningstvång enligt vattenlagen

Förvaltningstvång enligt vattenlagen innebär att förvaltningsmyndigheten meddelar förordnanden för den som bryter mot lagen eller en förordning eller bestämmelse som har utfärdats med stöd av den. Genom ett beslut om förvaltningstvång kan man till exempel vid vite förbjuda att en lagstridig verksamhet fortsätter eller fastställa att det som gjorts lagstridigt korrigeras. Regionförvaltningsverket (RFV) handlägger förvaltningstvångsansökan som grundas i vattenlagen.

I samband med ett förvaltningstvångsärende kan inte ersättningsyrkanden behandlas.

Väcks bara genom ansökan

Ett förvaltningstvångsärende kan väckas genom en ansökan. Ansökan kan göras av tillsynsmyndigheten, en part, kommun eller vissa föreningar som verkar för att främja naturvård. Ansökan görs skriftligt.

I ansökan skall yrkandena läggas fram noggrant och det skall utredas på vilket sätt verksamheten strider mot en lag eller bestämmelse samt hur det kränker den sökandes rättighet eller förmån.

Fråga råd

Man kan också rådfråga regionförvaltningsverket, den regionala närings-, trafik- och miljöcentralen eller den kommunala miljövårdsmyndigheten om hur ansökan skall avfattas.

I hanteringen av ärendet kan en överläggning med motparten vara till nytta innan man gör en ansökan. Innan man gör en ansökan är det också i allmänhet skäl att höra sig för vilken ståndpunkt tillsynsmyndigheterna, den regionala närings-, trafik- och miljöcentralen eller den kommunala miljövårdsmyndigheten har i ärendet. Tillsynsmyndigheten kan uppmana att avsluta förfarande som strider emot föreskrifterna.

Handläggning av förvaltningstvångsärende

Regionförvaltningsverket hör gällande ansökan före beslutsfattandet den person som saken berör och vid behov andra sakägare och myndigheter.

 

Publicerad 29-07-2013 kl. 14.16, uppdaterad 17-10-2019 kl. 15.10