Tillstånd inom naturvården

Naturvårdslagen finns till för att skydda områden och arter och dess många förbud går alla ut på att bevara naturens mångfald. I naturskyddsområdena är i regel allt du gör som ändrar på naturen förbjudet; närmare definitioner om vilka aktiviteter det gäller finns i bestämmelserna eller besluten om områdenas inrättande. 

Det är förbjudet både att förändra skyddade naturtyper och att försämra eller förstöra förekomstplatser som är viktiga för att de arter som kräver särskilt skydd ska kunna fortleva. Fridlysta arter omfattas av särskilda förbud. I bilaga IV (a) till direktivet om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter, habitatdirektivet, finns en lång rad arter uppräknade. Att förstöra eller försämra de platser där de parar sig eller rastar är förbjudet. CITES-konventionen om internationell handel med hotade arter innebär restriktioner i alla kommersiella aktiviteter i samband med dessa arter.

I vissa fall kan du anhålla om undantag från ett förbud genom att vända dig till den myndighet som behandlar det aktuella ärendet.

 

Publicerad 30-07-2013 kl. 11.25, uppdaterad 26-09-2022 kl. 9.50
Utgivare: