Uppsamling och transport av avfall inom Finland

© Marita Björkström

Avfall samlas upp av producenterna och på de platser där det uppstått för att transporteras till anläggningar där det utnyttjas eller slutbehandlas. Så väl avfallsuppsamlaren, transportören, Införaren som de företag som förvarar och behandlar avfallet ska ha vederbörliga tillstånd.

Transportör eller överförare av avfall

Transport eller överföring av avfall inom Finland bestäms is avfallslagen och avfallsförordningen.

I enlighet med avfallslagen ska uppverksamhetidkaren göra en ansökan om godkännande av verksamheten för anteckning i det avfallshanteringsregister. Ansökan ska göras hos den närings-, trafik- och miljöcentral inom vars verksamhetsområde största delen av verksamheten bedrivs. Om dessa avfall som är kontrollerade av överföraren transporteras av en annan verksamhetsutövare, behöver verksamheten av varje transportör bli registrerad i avfallshanteringsregister.

Ansökan göras i första hand genom ett elektroniskt system. Link och anvisningar till systemet:

Ansökan kan också lämnas in genom en pappersblankett. Blanketten kan hittas i suomi.fi.

Avfall endast till godkända mottagare eller insamlare

Avfallsinnehavaren ska kontrollera att avfallsinsamlaren och avfallstransportören har godkänts och antecknats i avfallsregistret och att godkännandet även omfattar transport avfallet i fråga. Avfallstransportören ska alltid medföra ett utdrag ur avfallshanteringstret under transport.

Dessutom skall avfallsinnehavaren se till att avfallsmottagaren har ett giltigt miljötillstånd utfärdat av myndigheten.

Annonsera insamling av avfall

Insamling av avfall bestäms i avfallslagen och avfallsförordningen. I enlighet med avfallslagen ska ett bolag som praktiserar yrkesmässig avfallsinsamling göra en anmälan för anteckning i ett avfallshanteringsregister till miljövårdsmyndigheter i en sådan kommun i vilken avfall samlas in. Man behöver inte göra en anmälan, om insamling förutsätter ett miljötillstånd eller om avfallsinsamling accepteras som del av annan miljöståndspliktig verksamhet.

Yrkesmässig avfallsinsamling betyder att avfall samlas in i mottagningsplatser som är organiserade av till exempel kommuner, producentssamfund, införare eller andra tjänsteföretag inom avfallshantering för att transportera avfall till hantering.

Insamlingen kan annonseras genom en pappersblankett. Blanketten och anvisningar kan hittas i suomi.fi.

Publicerad 09-08-2019 kl. 15.39, uppdaterad 19-12-2022 kl. 13.32
Utgivare: