Kommunerna erbjuds understöd för att utveckla äldres boende

Pressmeddelande 16-06-2020 kl. 9.52

Miljöministeriets åtgärdsprogram för äldres boende beviljar kommuner och samkommuner understöd för projekt som kan förbättra äldres boende på lång sikt.

De projekt som understöds ska svara på kommunernas kärnutmaningar när det gäller äldres boende, erbjuda långsiktiga lösningar och bidra till nya slags samarbets- och verksamhetsformer. Understöd kan beviljas för projekt som utvecklar äldres boende och som stöder framförhållning och beredskap, främjar reparation av bostadsbeståndet, utökar antalet bostäder och nya boendelösningar för äldre, utvecklar äldreanpassade boendemiljöer eller stärker gemenskapen i boendemiljöer och bostadsområden.

Understöd kan beviljas för högst 60 procent av kostnaderna för ett enskilt projekt. Kommuner som är i en särskilt svår ekonomisk ställning kan få förhöjt understöd: högst 80 procent av kostnaderna för ett enskilt projekt, dock högst 70 000 euro.

Den 24 juni kl. 10.00 ordnas ett webbinfo där sökandena får information om ansökningsförfarandet och om Åtgärdsprogrammet för äldres boende. En länk till evenemanget läggs upp på programmets webbsida.

Ansökningstiden går ut den 28 augusti 2020.

Den 12 augusti 2020 ordnas ett mer omfattande webbseminarium om äldres boende och om temana för ansökningsomgången.

Mer information:

Heli Mäntylä, specialsakkunnig, miljöministeriet, tfn 0295 250 189, heli.mantyla@ym.fi

Raija Hynynen, bostadsråd, miljöministeriet, tfn 0295 250 093, raija.hynynen@ym.fi


Utgivare: