Gå till innehållet

Nu inleds beredningen av ett utvecklingsprogram för bostadspolitiken – en parlamentarisk uppföljningsgrupp och en arbetsgrupp har tillsatts

Pressmeddelande 18.11.2019 kl. 13.25

Miljöministeriet har tillsatt en parlamentarisk uppföljningsgrupp och en arbetsgrupp som har i uppgift att bereda ett utvecklingsprogram för bostadspolitiken för 2021–2028. Programmet ska överlämnas till riksdagen i form av en redogörelse under 2020.

Ordförande för den parlamentariska uppföljningsgruppen är miljö- och klimatminister Krista Mikkonen. ”Det program som nu bereds bidrar till långsiktighet och målinriktning i statens bostadspolitik i och med att vi tillsammans med riksdagspartierna, ministerierna och olika intressegrupper slår fast de stora riktlinjerna för boendet för de kommande åtta åren.”

Programmet genomför de skrivningar om bostadspolitiken som ingår i regeringsprogrammet och i det betänkande om bostadspolitiken som riksdagens revisionsutskott lämnade i oktober 2018. I programmet anges mål för utvecklingen av bostadspolitiken och åtgärder som ska bidra till att målen nås.

Varje riksdagsparti har en representant i den parlamentariska uppföljningsgruppen. Uppföljningsgruppen tar ställning till de huvudsakliga riktlinjerna för programmet, stöder och utvärderar beredningen samt intensifierar sådan växelverkan som stöder beredningen av programmet, framför allt mellan politiska aktörer.

Ordförande för arbetsgruppen är Hannele Pokka, kanslichef för miljöministeriet, och vice ordförande är Mikko Spolander, avdelningschef vid finansministeriet. Arbetsgruppen består av representanter för de ministerier och ämbetsverk som ansvarar för bostadspolitiken.

Arbetsgruppen ska bereda utvecklingsprogrammet utifrån regeringsprogrammet, revisionsutskottets betänkande och de riktlinjer som den parlamentariska uppföljningsgruppen drar upp. Arbetsgruppen har till uppgift att säkerställa att experter och intressegrupper hörs på ett täckande sätt under beredningen och att behövliga konsekvensbedömningar och andra utredningar genomförs till stöd för programmet.

Mandatperioden för uppföljningsgruppen och arbetsgruppen sträcker sig till den 30 oktober 2020. Under beredningen av programmet hörs branschaktörer, intresseorganisationer och andra intressegrupper.

Mer information:

Timo Juurikkala, ministerns specialmedarbetare, tfn 040 555 4013, timo.juurikkala@ym.fi

Hannele Pokka, kanslichef, tfn 0295 250 234, hannele.pokka@ym.fi


Utgivare: