Utredare rekommenderar att förfarandet med MBT-avtal ska börja tillämpas i stadsregionerna Jyväskylä, Kuopio och Lahtis

Pressmeddelande 17-01-2020 kl. 12.32

Miljöministeriet har slutfört sin utredning om möjligheten att tillämpa förfarandet med avtal för markanvändning, boende och trafik (MBT) inom stadsregionerna Jyväskylä, Kuopio och Lahtis. Utredaren Matti Vatilo rekommenderar att avtalsförfarandet utvidgas till alla tre regioner.

Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen anser att det är viktigt att man i utredningen betonar arbetet mot klimatförändringen och att förfarandet baserar sig på partnerskap. ”MBT-avtal har konstaterats vara ett fungerande förfarande som staten och kommunerna i de stora stadsregionerna kan använda i arbetet för att bekämpa klimatförändringen. Det är fint att också stadsregionerna Jyväskylä, Kuopio och Lahtis är väl insatta i klimatutmaningen och att det nya partnerskapet mellan regionerna och staten ses som en möjlighet att ta itu med utmaningen.”

Utredningen visar att Jyväskylä, Kuopio och Lahtis har god beredskap att tillämpa MBT-avtalsförfarandet och att de kommungrupper som deltog i beredningen är ändamålsenliga. Regionerna har redan tänkt ut prioriterade mål som kan främjas genom MBT-avtal, liksom även åtgärder för att uppnå målen. Kommunerna inom stadsregionerna har många gemensamma samarbetsstrukturer, också i förhållande till regionens centralort.

Avtalen skapar mervärde för både regionerna och staten. Samarbetet intensifieras och partnerskapet stärks när lösningar som gäller markanvändning, boende och trafik utformas ur hela regionens synvinkel. Regionernas och statens gemensamma vision framträder tydligare när det fästs vikt vid de mål och åtgärder som är centrala med tanke på regionutvecklingen. Det går lättare att identifiera och lösa de utmaningar som urbaniseringen medför om man också studerar till exempel differentieringen av bostadsområden och samspelet mellan centrum och omgivande landsbygd. En stadsregion är också ett lämpligt stort område när det gäller att främja till exempel hållbara färdsätt och koldioxidsnålt byggande.

Beslut om att utvidga MBT-avtalsförfarandet fattas av statsrådet på framställning av miljöministeriet. Utredaren föreslår att ärendet ska behandlas snabbt så att avtalsförhandlingar med regionerna kan inledas redan i vinter.

Utredaren Matti Vatilo tror att de nya områdena också kan bidra med färska idéer om hur de nuvarande MBT-avtalen kan utvecklas. ”Utredningen visade att regionerna Jyväskylä, Kuopio och Lahtis är väl förberedda. Alla tre områden arbetar dessutom fördomsfritt och aktivt för att utveckla själva avtalsförfarandet. Det är jag särskilt glad över.”

MBT-avtalen är avtal som staten ingår med de största stadsregionerna. Med dessa avtal stöder man samarbetet mellan kommunerna i en stadsregion och mellan kommunerna och staten när det gäller styrning av samhällsstrukturen och samordnande av markanvändning, boende och trafik. Dagens MBT-avtalsförfarande inbegriper stadsregionerna Helsingfors, Tammerfors, Åbo och Uleåborg. I regeringsprogrammet fastställs att MBT-avtalsförfarandet kan utvidgas till att omfatta stadscentrum med fler än 100 000 invånare.

Mer information:

Timo Juurikkala, ministerns specialmedarbetare, tfn 040 555 4013, timo.juurikkala@ym.fi

Kaisa Mäkelä, miljöråd, tfn 0295 250 187, kaisa.makela@ym.fi

Matti Vatilo, utredare, arkitekt, tfn 040 506 1168, mattivatilo@gmail.com


Utgivare: