Byggbranschen har hittills undgått stora smällar - konsekvenserna framträder på längre sikt

Pressmeddelande 28-05-2020 kl. 14.16

Uppföljnings- och åtgärdsgruppen för byggbranschen, som tillsatts av miljöministeriet, har i samråd med aktörerna i fastighets- och byggbranschen och andra aktörer sammanställt en första lägesbild av coronakrisens konsekvenser för byggandet. Situationen inom byggbranschen är för närvarande relativt god. Byggvolymerna väntas dock sjunka betydligt redan i år, till exempel när det gäller bostadsbyggande.

Byggaktiviteten upprätthålls av de projekt som inletts före krisen, och den nuvarande arbetsstocken är god. Verksamheten på byggarbetsplatserna är i gång och projekten framskrider. Arbetskraften har räckt till, eftersom utländska arbetstagare stannade kvar i Finland när begränsningarna i rörelsefriheten trädde i kraft. Tillgången på arbetskraft väntas också förbli på god nivå, eftersom pendlingstrafik mellan Finland och Estland åter är tillåten.

Hittills har antalet fall av coronasmitta på byggarbetsplatserna inte varit särskilt påtagligt, och man strävar efter att förebygga smitta genom olika arbetsarrangemang och anvisningar. Myndighetsprocesserna inom byggandet har fungerat; inom byggnadstillsynen har man till exempel förrättat syn genom distansuppkoppling.

På bostadsmarknaden har coronakrisen lett till avmattad bostadshandel. Antalet bostadsaffärer minskade i april med 30–50% jämfört med året innan. Investerares intresse för nybyggda bostäder har tills vidare hållits nästan oförändrat. Det har inte skett några betydande förändringar i priset på bostäder. Utbudet på hyresbostäder har ökat betydligt, och denna utveckling väntas fortsätta.

Mindre byggvolymer innebär minskad sysselsättning

Konjunkturutsikterna inom byggandet har sjunkit snabbt och kraftigt. Finansministeriet bedömer att volymen inom byggbranschen sjunker med 5,5 procent i år och med 3 procent nästa år. Det kan bli fråga om en ännu brantare nedgång, om nya projekt inte inleds på hösten. Inom byggproduktsindustrin beräknas den största nedgången komma 2021.

Antalet nya bostadsbyggnadsprojekt minskade under årets andra kvartal med en fjärdedel jämfört med början av året. Bostadsproduktionen beräknas avta mer än väntat, från ca 39 000 bostäder år 2019 till ca 28 000–30 000 bostäder år 2020. Från och med 2020 täcker bostadsproduktionen nätt och jämnt det årliga behov, men det räcker inte till för att minska bristen på bostäder i de största stadsregionerna.

Nedgången i bostadsbyggandet beror på att det byggs färre fritt finansierade bostäder. År 2020 ökar däremot ARA-produktionen och antalet nya ARA-projekt. Utöver bostadsbyggandet beräknas också byggandet av andra nya hus, såsom offentliga servicebyggnader och lokalprojekt, samt byggandet inom trafiksektorn och industrin mattas av.

Mängden ombyggnadsarbeten beräknas förbli på stabil nivå under innevarande år och fortsätta stå för en stigande trend. I och med att husbolagens bolagsstämmor har skjutits upp fördröjs dock besluten om reparationer, och det är osäkert om reparationer kan inledas planenligt.

Sysselsättningen inom byggandet minskar i takt med att byggvolymerna minskar, åren 2020–2021 kan sysselsättningen minska med uppemot 20 000 personer. Byggandet sysselsätter cirka 200 000 personer och hela den byggda miljön sammanlagt cirka 500 000 personer. Förädlingsvärdet inom byggandet beräknas innevarande år minska med ca 3 procent. År 2021 beräknas förädlingsvärdet minska något mindre, men det kan eventuellt också uppvisa en större minskning än 2020, om coronakrisen drar ut på tiden och inverkar negativt på företagens verksamhet i högre grad än utsikterna våren 2020 förutspår.

Fortsatt uppföljning av situationen

Uppföljnings- och åtgärdsgruppen för byggbranschen fortsätter att sammanställa lägesbilder. Dessutom kommer man att bedöma hur byggandet utvecklas på längre sikt och lägga fram förslag till behövliga åtgärder. Arbetsgruppen består av representanter för miljöministeriet, finansministeriet, inrikesministeriet, arbets- och näringsministeriet, kommunikationsministeriet, Finlands Kommunförbund, Byggnadsindustrin RT rf och RAKLI ry.

”Med tanke på sysselsättningen och boendet är det viktigt att verksamheten på byggarbetsplatserna har upprätthållits och att projekten har framskridit också under undantagsförhållandena. Ett stort tack till alla som arbetar inom byggbranschen. Vi följer noggrant utsikterna när det gäller byggande och boende för att framtida utmaningar ska kunna lösas proaktivt och snabbt”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Mer information

Teppo Lehtinen, överdirektör, arbetsgruppens ordförande, tfn 0295 250 157, teppo.lehtinen@ym.fi

Bostadsmarknaden: Tommi Laanti, bostadsråd, tfn 0295 250 146, tommi.laanti@ym.fi

Byggande: Kirsi Martinkauppi, regeringsråd, tfn 0295 250 177, kirsi.martinkauppi@ym.fi


Utgivare: