Användningen av energicertifikat ska inkludera även skyddsrum på uppmaning av EU

Pressmeddelande 28.6.2017 kl. 12.29
Statsrådet godkände idag förslagen till ändring av lagen om energicertifikat för byggnader och lagen om informationssystemet för byggnaders energicertifikat. Den mest betydande ändringen är att energicertifikat ska krävas för vissa skyddsrum.

Europeiska kommissionen har gett Finland en officiell anmärkning om verkställandet av direktivet om byggnaders energiprestanda. Enligt kommissionen har Finlands lagstiftning möjliggjort mer omfattande undantag från skyldigheterna i fråga om energicertifikaten än direktivet medger.

Den ändring som rör energicertifikaten för byggnader ska i praktiken gälla endast skyddsrum som är separata uppvärmda byggnader som inte är bergrum och vars yta är 50 kvadratmeter eller mer. För en del av skyddsrummen har energicertifikat redan gjorts i enlighet med gällande lag, om skyddsrummen varit en del av en byggnad. Skyldigheten att låta upprätta ett energicertifikat hör endast samman med bygglovsförfarandet, försäljnings- och uthyrningssituationer samt i vissa fall med skyldigheten att uppvisa ett certifikat.

Det föreslås även att växthus omfattas av förfarandet för energicertifikat. I praktiken skulle skyldigheterna dock inte gälla växthus. Växthus kan jämställas med industribyggnader för vilka energicertifikat inte krävs. Dessutom finns ett nationellt frivilligt avtal om energiprestanda som gäller växthusen, och tack vare detta fullgör växthusen den skyldighet som rör energiprestanda utan ny lagstiftning.

Dessutom föreslås terminologiska ändringar i lagen om energicertifikat och lagen om informationssystemet för byggnaders energicertifikat. Syftet med dessa ändringar är att lagarna ska bli mer lättförståeliga och samstämmiga med övrig lagstiftning om energiprestanda. Därmed kan hushållen bättre förstå och utnyttja energicertifikatet. 

De föreslagna ändringarna avses träda i kraft den 1 december 2017.

Mer information:

Sari Rapinoja, lagstiftningsråd, tfn 02952 50320, förnamn.efternamn@ym.fi


Utgivare: