En ändring av markanvändnings- och bygglagen som gäller byggnaders energiprestanda träder i kraft 1.1.2017

Pressmeddelande 15.12.2016 kl. 14.00

Statsrådet beslutade i dag att ändringen av markanvändnings- och bygglagen ska föredras för Republikens President. Ändringen gäller de krav som ställs på nya byggnaders energiprestanda och anger grunderna för s.k. nära-nollenergibyggnader.

Närmare tekniska krav som gäller nära-nollenergibyggnader finns i tre förordningar som utfärdas särskilt: statsrådets förordning om energiformsfaktorer, miljöministeriets förordning om nya byggnaders energiprestanda och miljöministeriets förordning om byggnaders inomhusklimat och ventilation. Förordningarna bereds just nu utifrån remissbehandlingen.

Förordningarna ger möjligheter att planera olika slags lösningar i fråga om ventilationen. Det ska t.ex. vara möjligt att även i fortsättningen ha självdragsventilation. Likaså kommer det fortsättningsvis att vara möjligt att bygga i timmer på traditionellt vis. 

Ändringen av markanvändnings- och bygglagen gäller byggnader för vilka tillståndsansökan anhängiggörs den 1 januari 2018 eller senare. I lagen finns också en uppräkning av de byggnadstyper som inte behöver uppföras som nära-nollenergibyggnader. Till dessa hör t.ex. fritidshus som används mindre än fyra månader om året.

Riksdagen godkände lagändringen i november och fogade till sitt svar ett uttalande om hörbarheten för mobilapparater. I fortsättningen ska miljöministeriet och kommunikationsministeriet tillsammans utarbeta de författningar som behövs för att hörbarheten för de mobiltelenät som är nödvändiga med tanke på säkerheten ska kunna säkerställas inomhus.

Lagen har beretts i samarbete med branschens aktörer sedan 2012.

Mer information:

Kirsi Martinkauppi, lagstiftningsråd, tfn 0295 250 177, fornamn.efternamn@ym.fi


Utgivare: