Nu finns möjlighet att kommentera den långsiktiga renoveringsstrategin – målet att underlätta renoveringar som förbättrar byggnaders energiprestanda

Pressmeddelande 23-01-2020 kl. 9.29

Miljöministeriet ber om kommentarer till ett utkast till långsiktig renoveringsstrategi. Strategin ska underlätta frivillig och kostnadseffektiv renovering av byggnadsbeståndet så att det uppnår en hög grad av energieffektivitet och blir koldioxidsnålt före 2050. Strategin utgör ett led i genomförandet av direktivet om byggnaders energiprestanda, som trädde i kraft 2018.

I den långsiktiga renoveringsstrategin presenteras en översikt över byggnadsbeståndet i Finland, kostnadseffektiva reparationsåtgärder och finansieringen av dem samt politikåtgärder som underlättar renovering av byggnader så att de blir energieffektiva. I strategin fastställs mål för gamla byggnaders energiprestanda fram till 2030, 2040 och 2050 samt indikatorer som beskriver målen och hur målen ska mätas.

I strategin beaktas särskilt de byggnader som används av kommunerna och staten, de byggnader som förbrukar mest energi samt de hushåll som har det sämst ställt. Det tas också ställning till förväntade energibesparingar, utsläppsminskningar och andra effekter av reparationsåtgärderna.

Strategin har utarbetats inom ramen för olika projekt som miljöministeriet har inlett. Inom projektet för själva strategin (REMPPA), som administreras av Motiva Oy, Teknologiska forskningscentralen VTT och Tammerfors yrkeshögskola, har man kartlagt byggnadsbeståndets tillstånd, reparationsåtgärder och Finlands politikåtgärder. I Finlands miljöcentrals projekt RetroCheck tas det fram indikatorer för omställningen till ett koldioxidsnålt byggnadsbestånd, ett referensscenario för grundliga renoveringar, en färdplan för renoveringar för 2030, 2040 och 2050 samt ett system för uppföljning av och rapportering om grundliga renoveringar.

Uttryck din åsikt om strategin antingen på webben eller under diskussionsmötet

Den långsiktiga renoveringsstrategin 2050 kan kommenteras på adressen otakantaa.fi fram till den 4 februari 2020.

Det ordnas också ett diskussionsmöte om renoveringsstrategin i Helsingfors tisdagen den 11 februari 2020 kl. 9–13. Man kan delta i evenemanget på plats eller via webben.

När kommentarerna till renoveringsstrategin har behandlats ska Finlands anmälan till EU färdigställas och publiceras på miljöministeriets webbplats. Anmälan ska skickas till EU senast den 10 mars 2020.

Mer information:

Jyrki Kauppinen, byggnadsråd, miljöministeriet, jyrki.kauppinen@ym.fi, tfn 0295 250 122

Projektet för renoveringsstrategin (REMPPA)

Harri Heinaro, ledande sakkunnig, Motiva Oy, harri.heinaro@motiva.fi, tfn 09 6122 5016

Terttu Vainio, Senior Scientist, VTT Ab, terttu.vainio@vtt.fi, tfn 040 508 0983

Projektet Retrocheck

Hanna-Liisa Kangas, specialforskare, Finlands miljöcentral, hanna-liisa.kangas@ymparisto.fi, tfn 0295 251 810


Utgivare: