Byggnaders tillgänglighet

En tillgänglig byggnad är välfungerande och trygg för alla användare. I en tillgänglig byggnad ska det vara lätt att röra sig, och också tillgängligheten i syn- och hörselmiljön ska ha beaktats. Alla befolkningsgrupper har jämlik rätt till en god livsmiljö, och tillgängligheten utgör en del av den.

Tillgänglighet gör allas vardag smidigare, men särskilt viktig är tillgänglighet för personer som tillfälligt eller permanent har nedsatt rörelse- eller funktionsförmåga, såsom äldre personer eller personer med funktionsnedsättning. Tillgänglighet är en av de genomgående principerna i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Tillgänglighet är en mänsklig rättighet och en förutsättning för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva oberoende och fullt ut delta på alla livets områden. 

Malta-talon yhteistila

Jussi Palmen, YHA-kuvapankki

Om man ser till den byggda miljön grundar sig tillgängligheten på de mål som ställts i markanvändnings- och bygglagstiftningen (MarkByggL). Förutsättningar för tillgänglighet skapas redan när markanvändningen planeras och planer utarbetas. Målet är enligt lag att främja möjligheterna att skapa en trygg, hälsosam, trivsam och socialt välfungerande livsmiljö och omgivning som tillgodoser behoven hos olika befolkningsgrupper, såsom barn, äldre och handikappade (MarkByggL 5 §).

Den som påbörjar ett byggprojekt ska se till att byggnaden och dess gårds- och vistelseområden på det sätt som användningsändamålet, antalet användare och antalet våningsplan förutsätter projekteras och uppförs så att tillgänglighet och användbarhet beaktas särskilt med tanke på barn, äldre och personer med funktionsnedsättning (MarkByggL 117 e). Det väsentliga tekniskt kravet på tillgänglighet gäller alla byggnader och deras gårds- och vistelseområden på det sätt som användningsändamålet, antalet användare och antalet våningsplan förutsätter.

Statsrådets förordning om byggnaders tillgänglighet (241/2017) fastställer minimikrav för byggnaders tillgänglighet, och enligt dessa ska en byggnad som projekterats uppfylla det väsentliga tekniska krav på tillgänglighet som anges i markanvändnings- och bygglagen. Avsikten med minimikraven på tillgänglighet i byggnader är att främja jämlikheten mellan människor. Genom förordningen utfärdas närmare bestämmelser som behövs för uppförande av nya byggnader, reparation och ändring av byggnader och ändring av byggnaders användningsändamål i fråga om dimensioneringen av byggnader samt deras förbindelseleder och hygienutrymmen, nivåskillnader, samlingslokaler och inkvarteringslokaler.

 

Mer information

Niina Kilpelä, överarkitekt, miljöministeriet, fornamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 15-03-2018 kl. 16.13, uppdaterad 15-03-2018 kl. 14.25
Utgivare: