Byggnadens säkerhet

Säkerheten är väsentlig för byggnadens användning. Fastighetsägarens har relativt stort ansvar för säkerheten i byggnaden, så det är skäl att fästa särskild uppmärksamhet vid säkerheten.

Byggnadens säkerhet Foto: Terho Pelkonen, Miljöforvaltningens bildbank
© Bild: Terho Pelkonen, Miljöforvaltningens bildbank

Byggnadsobjektet måste planeras, byggas och utrustas så att det i samband med användning, service eller underhåll inte förekommer en risk för olyckor eller skador som inte kan anses godtagbar. Byggnaden måste uppfylla grundkraven på hållfasthet, stabilitet och brandsäkerhet för en bärande konstruktion. Säkerhet vid användning gäller normal och förutsägbar användning, inte avsiktligt eller medvetet risktagande från användarnas sida.

Markanvändnings- och bygglagen 1999/895 (Finlex) omfattar de väsentliga krav som ställs på byggnadens säkerhet (§117 a-g). De kompletteras av de tekniska bestämmelserna och anvisningarna i Finlands byggbestämmelsesamling. Det är miljöministeriet som ansvarar för myndighetsdirektiven om byggnaders byggnadstekniska säkerhet, brand- och användarsäkerhet.

Publicerad 16-09-2013 kl. 17.05, uppdaterad 19-01-2017 kl. 9.37
Utgivare: