Byggnaders brandsäkerhet

Miljöministeriet svarar för myndighetsstyrningen i fråga om byggnaders brandsäkerhet.

Till räddningsväsendets uppgifter hör förebyggande av eldsvåda och operativ räddningsverksamhet. Inrikesministeriet svarar för myndighetsstyrningen av räddningsväsendet.

Krav på byggnaders brandsäkerhet

Enligt markanvändnings- och bygglagen ska den som påbörjar ett byggprojekt se till att byggnaden på det sätt som användningsändamålet förutsätter projekteras och uppförs så att den är säker vid brand. Detta innebär att

  • risken för att brand uppkommer ska begränsas,
  • byggnadens bärande konstruktioner ska vara sådana att de vid eldsvåda behåller sin bärförmåga under den föreskrivna minimitid som fastställs med avseende på sammanstörtning, tryggad utrymning och räddningsinsatser samt på att branden ska fås under kontroll,
  • uppkomsten och spridningen av brand och rök i byggnaden och spridning av brand till närliggande byggnader ska kunna begränsas,
  • byggprodukter och tekniska anordningar som är lämpliga med avseende på brandsäkerheten ska användas när byggnaden uppförs,
  • en byggnad ska vara sådan att de som befinner sig där ska kunna rädda sig själv eller räddas vid händelse av brand,
  • räddningspersonalens säkerhet ska beaktas vid byggande.

Miljöministeriet har med stöd av markanvändnings- och bygglagen utfärdat en förordning om byggnaders brandsäkerhet som trädde i kraft den 1 januari 2018. Samtidigt upphävdes del E1 i Finlands byggbestämmelsesamling.

Förordningen anger på vilka sätt ovannämnda väsentliga tekniska krav i fråga om brandsäkerhet kan påvisas. Man kan påvisa att kraven uppfylls genom att koppla de klasser och talvärden som anges i förordningen till en uppskattad brandutveckling från fall till fall.

Den som påbörjar ett byggprojekt ansvarar för projektet. Projekterarna ska i enlighet med sina respektive uppgifter sörja för projekteringen av en byggnad så att byggnaden i enlighet med sitt användningsändamål uppfyller de väsentliga tekniska krav som ställts för brandsäkerheten. Att kraven uppfylls konstateras i planhandlingarna i samband med förfarandet för bygglov.

 

Mer information

Överingenjör Jorma Jantunen, miljöministeriet, förnamn.o.efternamn@ym.fi

Publicerad 22-08-2013 kl. 13.40, uppdaterad 05-03-2018 kl. 11.13
Utgivare: