Byggandet av brunnen

renkaat ja pohjallinen siiviläputki.JPG
Byggnadsprodukter om schaktbrunn. Foto: Sanna Vienonen

Det behövs inget tillstånd för att bygga en brunn på egen mark. Enligt vattenlagen kan brunnen också byggas på grannens område, om grannens vattenförsörjning inte störs av det och grannen ger sitt tillstånd. Lämplig brunnstyp väljs på basen av jordmånen och byggplatsens andra egenskaper. Kvaliteten på grundvattnet i området, den mängd vatten som behövs och kostnaderna för byggandet och underhållet av brunnen inverkar på valet.

Då man utnyttjar det grundvatten som finns i jordmånen är den vanligaste brunnstypen en grävd brunn med cementringar. Vid vattentagen på sand- och grusområden används silbrunnar i allt större utsträckning. En borrbrunn i berget är ofta, till exempel i skärgården, det endast möjligheten att få grundvatten.

Det lönar sig att bygga schaktbrunnen på sensommaren eller på vårvintern, då grundvattenytan är som lägst. Det är då säkrare att brunnen ger vatten året om. Det är också lättare att gräva då det är torrt. Då det gäller bergbrunnar spelar årstiden inte lika stor roll. I Södra och Mellersta Finland är grundvattenytan vanligen som lägst på hösten i augusti-september och i mars på våren. På Åland ligger grundvattenytan som lägst i oktober och i Norra Finland är den som lägst i april. På våren, efter snösmältningen, och efter höstregnen är grundvattenytan som högst.

I en bra brunn rinner det inte in något ytvatten. Det vanligaste konstruktionsfelet är att inte täta brunnen tillräckligt noga och då kommer regn- och avrinningsvatten att smutsa ner brunnsvattnet. Detta kan förebyggas genom att bygga brunnens överdel tillräckligt högt över markytan och genom att forma brunnens omgivning så att regnvattnet rinner bort från brunnen. Brunnslocket bör vara tätt för att förhindra ytvatten, skärp eller till exempel små djur att ta sig in i brunnen och locket skall ha ett ventilationsrör. Också skarvarna mellan ringarna och runt genomföringarna skall tätas ordentligt. Andra vanliga konstruktionsfel är otillräcklig isolering mot tjälen samt att det fattas filtreringsgrus på brunnens botten.

Bilagor

Publicerad 07-01-2014 kl. 17.15, uppdaterad 14-01-2020 kl. 15.30