Glesbebyggelsens avloppsvatten

När alla renar sitt avloppsvatten korrekt minskar de hygieniska olägenheterna i boendemiljön och vid stränderna, övergödningen av vattendragen dämpas och risken för förorening av grundvattnet minskar. Bristfälligt behandlat avloppsvatten förorenar grundvattnet, vilket till exempel märks genom att vattenkvaliteten i den egna eller i grannens brunn försämras.

Ta reda om det behövs åtgärder på din fastighet för att effektivera behandlingen av avloppsvatten.

Till vänster hittar du information riktat till fastighetsägare angående vem som bör förnya sitt avloppsvattensystem och när förnyandet bör uträttas.

Måste jag förnya avloppsvattensystemet
 
Publicerad 13-04-2018 kl. 14.01, uppdaterad 20-02-2019 kl. 14.26