De nordiska ministrarna lade fram initiativ om förenhetligande av byggbestämmelserna

Pressmeddelande 29.5.2018 kl. 13.29
Rakennusministerit_pohjoismaiset
Från vänster Norges statssekretare Lars Jacob Hiim, Islands minister Ásmundur Einar Daðason, Sveriges minister Peter Eriksson, Nordiska ministerrådets generalsekretare Dagfinn Høybråten, generalsekretare Mati Frederiksen från Grönlands bostadsproduktions byrå och minister Tiilikainen © Bild: Teppo Lehtinen, miljöministeriet

De nordiska ministrar som ansvarar för frågor som rör byggande samlades på tisdagen i Stockholm till ett officiellt möte för första gången på många år. Finland representerades vid mötet av bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Vid mötet antog ministrarna från Finland, Norge, Sverige och Island en deklaration om att främja ett förenhetligande av bestämmelserna och standarderna om byggande i Norden. Enligt Nordiska ministerrådets bedömningar är detta något som kan effektivisera verksamheten inom byggbranschen och leda till ökad fri rörlighet för arbete och byggprodukter. Den deklaration som nu antogs utgör en fortsättning på den vision som de nordiska statsministrarna tidigare offentliggjort om att göra Norden till världens mest integrerade region.

Minister Tiilikainen anser att ett intensifierat nordiskt samarbete är välkommet. Han påminner dock om att förenhetligandet av byggbestämmelserna är ett mål på längre sikt.

”Harmoniseringen kan ske allra snabbast när det gäller nya lösningar, t.ex. inom digitaliseringen av den byggda miljön och koldioxidsnålt byggande”, säger ministern.

Minister Tiilikainen föreslog på mötet att de nordiska länderna ska utreda möjligheterna att förenhetliga förfarandena för livscykelberäkning och de digitala lösningar som stöder detta. Ministern föreslog dessutom att de nordiska länderna ska tillämpa en gemensam definition på koldioxidneutrala byggnader och en gemensam modell för beräkning av kollagringen i byggnader.

Av tradition har avsikten varit att minska utsläppen från byggnader genom att förbättra energiprestandan. Den tilltagande urbaniseringen kräver dock nya modeller för hur utsläppen av växthusgaser ska minskas.

”I fortsättningen måste vi fästa allt större vikt vid hanteringen av utsläppen under byggnadens hela livscykel. Finland planerar utsläppsgränser för byggnader för 2020-talet och önskar att detta system ska kunna utvecklas tillsammans med de andra nordiska länderna. Också där finns det chanser att saluföra nordiska lösningar i resten av världen”, säger minister Tiilikainen.

I programmet för ministermötet ingick också ett besök till Dagsmejan i Sollentuna som är ett nytt område med höghus byggda i trä.

Mer information:

Teppo Lehtinen, byggnadsråd, tfn 0295 250 157, fornamn.efternamn@ym.fi

Matti Kuittinen, specialsakkunnig, tfn 0295 250 268, fornamn.efternamn@ym.fi


Utgivare: