Miljöministeriet inleder ett stödprogram för träbyggande: den första omgången är inriktad på projekt som främjar digitaliseringen

Pressmeddelande 24.7.2018 kl. 8.59

Målet med det stödprogram som ska ingå i programmet för träbyggande är att stimulera användningen av trä i byggandet. Stödprogrammet anvisar under de kommande åren stöd till olika teman inom träbyggande. Under den första ansökningsomgången kan stöd sökas av projekt som tillhandahåller lösningar som främjar digitaliseringen inom träbyggande.

Det primära målet med åtgärdsprogrammet för träbyggande 2016–2021 är att främja användningen av trä i byggandet och på det viset försöka minska det ekologiska fotavtrycket inom byggsektorn. Programmet vill aktivera intressegrupper och engagera nya aktörer, och därför kommer stödprogrammet Kasvua ja kehitystä puusta att inledas i början av augusti. Stödprogrammet ska bevilja finansiering till olika projekt som tillhandahåller lösningar som leder till ökat träbyggande. Temat för den första ansökningsomgången är digitaliseringen inom träbyggandet.

”Efterfrågan på träbyggande har ökat märkbart de senaste åren. Med hjälp av stödprogrammet vill vi uppmuntra olika projekt att på ett mångsidigt sätt öka användningen av trä i byggandet och förse branschen med nya lösningar”, säger Petri Heino, programchef för åtgärdsprogrammet för träbyggande.

Under den första ansökningsomgången kan privata och offentliga organisationer samt företag ansöka om finansiering. Ansökningstiden går ut den 30 september, och miljöministeriet fattar beslut om finansiering före utgången av oktober 2018.

Digitala lösningar för koldioxidsnålt och materialeffektivt byggande

Enligt Heino erbjuder digitaliseringen rikligt med möjligheter att utveckla värdekedjan för trä. Med hjälp av digitala lösningar kan t.ex. det industriella träbyggandet utvecklas, likaså uppförandet av sunda och säkra offentliga byggnader.

Temat digitalisering inom träbyggandet rymmer tre olika delområden inom vilka det beviljas stöd: datamodellbaserad planering som metod för att effektivisera träbyggandet, hållbar kvalitet och informationsgränssnitt inom träbyggandet samt främjande av koldioxidsnålt byggande med hjälp av digitalisering och datautvinning.

”För att vi t.ex. ska kunna säkra högklassigt träbyggande krävs det smarta gränssnitt som hjälper oss att hitta fiffiga sätt att bygga material- och energieffektivt. Med hjälp av digitala verktyg kan vi också lära oss om kulturarvet när det gäller byggande i trä och använda trä på allt mångsidigare sätt i dagens byggverksamhet”, berättar Heino.

Stödprogrammet pågår till utgången av 2021. Tidpunkten för när den andra ansökningsomgången inleds och temat för denna fastställs i slutet av augusti. Stödprogrammet kommer i sin helhet att bevilja finansiering till olika projekt för högst 2,5 miljoner euro.

Läs mer här

Projekt som ansöker om finansiering kan sända ev. frågor till e-postadressen puutuki@ym.fi

Mer information

Petri Heino, programchef, Åtgärdsprogrammet för träbyggande, miljöministeriet, petri.heino@ym.fi, tfn 0295 250 203

Mer information om digitaliseringstemat ger Simon le Roux, projektsakkunnig, miljöministeriet, simon.leroux@ym.fi, tfn 0295 250 086


Utgivare: