Nytt skyddsbeslut tryggar Helsingfors centralstations kulturhistoriska värden

Pressmeddelande 31.8.2018 kl. 12.59
rautatieasema lipunmyynti
© Bild: Tuomas Uusheimo

Miljöministeriet och Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland informerar

Helsingfors centralstation skyddas med stöd av lagen om skyddande av byggnadsarvet. Miljöministeriet har i dag fastställt det beslut som Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland har fattat i frågan.

Järnvägsstationen är sedan tidigare skyddad genom ett beslut av statsrådet och en detaljplan, men skyddet har inte innefattat några detaljerade bestämmelser. Järnvägsstationen, som är ritad av Eliel Saarinen, utgör en del av den nationellt betydelsefulla byggda kulturmiljön vid Järnvägstorget. Syftet med det skyddsbeslut som nu fastställs är att säkerställa att järnvägsstationen, som kulturhistoriskt sett är särskilt värdefull och hör till vårt lands mest kända byggnader, bevarar sin unika karaktär.

Den helhet som skyddas omfattar stationsbyggnaden, förvaltningsbyggnaden och den västra flygeln. Järnvägsstationen är ett betydande arkitektoniskt verk från början av 1900-talet. Stationen har också koppling till Finlands självständighets historia: när byggnaden började uppföras var tanken att järnvägsstationen skulle bli den västra ändstationen på S:t Petersburg-banan i det ryska kejsardömet och storfurstendömet Finlands centralstation, men när den färdigställdes blev den centralstation i den självständiga republiken. Arkitekturen har fått internationellt erkännande: BBC utsåg för några år sedan byggnaden till en av de tio vackraste järnvägsstationerna i världen.

Fasaden och alla delar av järnvägsstationen har sin egen historia och detaljerade särdrag. Fasaden är ett hantverk som är dekorerat med skickligt utförda ornament av olika material, liksom även skulpturer, lyktor och klockor. Till de mest kända skulpturerna hör bildhuggaren Emil Wikströms fyra mansskulpturer, Lyktbärarna, på bägge sidor om huvudentrén samt klockan på stationstornet.

Till de delar som ska bevaras i ursprungligt utförande hör valven i hallarna och i salarna och därtill t.ex. de så kallade mutterkioskerna i centralhallen och de utsmyckade trapphusen. Till detaljerna i interiören hör bl.a. takkronorna och de vackert utformade innertaken. Järnvägsstationen har till betydande delar bevarats i ursprungligt utförande och i ursprunglig användning, men har anpassats till nödvändiga förändringar. Stationens storslagenhet bottnar i ett högklassigt utförande och VR:s nästan hundraåriga tradition med att underhålla och reparera stationen utifrån ursprungliga ritningar, planer, material och metoder.

Det skyddsbeslut som nu fastställs förutsätter att man vid användning, vård, reparation och utveckling av järnvägsstationen värnar om de ursprungliga värdena och det högklassiga utförandet. I beslutet anges också de delar som särskilt bör bevaras, liksom även de viktigaste detaljer som bör bevaras. Museiverket kan utfärda närmare anvisningar om tillämpningen av skyddsbestämmelserna.

I skyddsbeslutet har det beaktats att användningsbehoven kan förändras med tidens gång. Målet är att möjliggöra nya och olika slags användningsändamål på ett sätt som respekterar och bevarar det ursprungliga värdet.

Det har redan planerats stora förändringar när det gäller användningen av järnvägsstationens förvaltningsbyggnad: huset används inte längre som kontor, och det ska enligt planerna börja byggas om till hotell inom kort. Hotellprojektet omfattar också en tillbyggnad på förvaltningsbyggnadens nuvarande innergård.

Mer information:

Anu Karjalainen, lagstiftningsråd, miljöministeriet, tfn 0295 250 067, fornamn.efternamn@ym.fi

Henrik Wager, överinspektör, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, tfn 0295 021 473, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi


Utgivare: