Regeringen avvecklar bestämmelser som gäller anslutning till fjärrvärmenätet

Pressmeddelande 31.5.2018 kl. 13.33

En ändring av markanvändnings- och bygglagen ska ge konsumenterna bättre möjligheter att välja det uppvärmningssystem som passar dem själva.

Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av 57 a § i markanvändnings- och bygglagen. I paragrafen, som trädde i kraft 2009, anges de situationer då det genom en detaljplan kan utfärdas bestämmelser om anslutning av byggnader till fjärrvärmenätet.

När bestämmelserna i paragrafen utfärdades ansågs främjande av anslutning till fjärrvärmenätet höra till de effektivaste styrmedlen med tanke på miljön och en begränsning av klimatförändringen. Bestämmelsen har tillämpats på nya byggnader när anslutning till fjärrvärmenätet varit möjlig i byggnadens omedelbara närhet. Bestämmelsen har inte gällt s.k. lågenergibyggnader eller byggnader vars huvudsakliga uppvärmningssystem ger låga utsläpp och baserar sig på förnybara energikällor.

Efter att paragrafen trädde i kraft har de bestämmelser som gäller byggnaders energiprestanda stegvis skärpts. Dessutom har nya, allt miljövänligare och energieffektivare uppvärmningssätt kommit ut på marknaden. Till exempel uppvärmning med jordvärmepump har blivit allt populärare.

”Energikraven på byggnader har skärpts och de tekniska lösningarna har utvecklats i sådan utsträckning att det inte längre är nödvändigt att styra valet av uppvärmningssätt med en detaljplan. Den föreslagna avvecklingen av bestämmelsen ger konsumenterna möjlighet att välja ett miljövänligt uppvärmningssätt som passar dem själva. Detta främjar också fri konkurrens på marknaden för uppvärmningssystem”, säger bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Mer information:

Mirkka Saarela, regeringssekreterare, 0295 250 365, fornamn.efternamn@ym.fi


Utgivare: