Ansvaret fördelas

Fjärde kapitlet i lagen om bostadsaktiebolag innehåller bestämmelser om fördelningen av underhållsansvaret mellan bostadsaktiebolaget och dess aktieägare. Ansvarsfördelningen har tolkats i detalj i den tabell över ansvarsfördelningen i bostadsaktiebolag som Finlands Fastighetsförbund rf har sammanställt.

Renoveringar ska anmälas i förväg

Bostadsaktiebolaget ansvarar för byggnadens underhåll och aktieägaren ansvarar för insidan av sin egen lägenhet. Bostadsaktiebolaget ansvarar för lägenheternas konstruktioner och isoleringar samt för invändiga reparationer som eventuellt har förorsakats av konstruktioner eller isoleringar. Dessutom ansvarar bolaget för värme-, vatten-, el-, avlopps-, ventilations-, dataöverförings- och andra grundläggande system som finns i lägenheten.

Enligt lagen ska bostadsaktiebolaget i förväg informera aktieägarna om sådana underhållsarbeten som påverkar användningen av bostaden. Aktieägaren ska på motsvarande sätt i förväg informera om planerade renoveringar, om de påverkar bolagets övriga lokaler eller en annan lägenhet. Anmälan lämnas skriftligt till bolagets styrelse eller disponenten.

Ändringsarbete i enlighet med god byggnadssed

Bostadsaktiebolaget har rätt att övervaka att en renovering genomförs på vederbörligt sätt. Om arbetet kräver myndighetstillstånd ansvarar bolagets styrelse för att ansöka om tillstånd.

Ändringsarbeten skiljer sig från ordinarie underhållsarbeten. Enligt 5 kap. i lagen om bostadsaktiebolag har en aktieägare rätt att på egen bekostnad göra ändringar i sin lägenhet. Arbetet ska utföras i enlighet med god byggnadssed.

Får inte orsaka olägenheter för andra aktieägare

En aktieägare har rätt att göra ändringar i sin lägenhet. En begränsning är att ändringsarbetet inte får skada byggnaden eller orsaka olägenheter för bolaget eller andra aktieägare. Då kan ändringsarbetet förbjudas eller villkor för arbetet fastställas.

Även i fråga om ändringsarbeten ska en skriftlig anmälan lämnas i förväg till bostadsaktiebolagets styrelse eller disponenten, om arbetet kan inverka på användningen av byggnaden eller en annan lägenhet. Bolaget har rätt att övervaka ändringsarbeten, men övervakningskostnaderna betalas av aktieägaren på samma sätt som vid övervakning av underhållsarbete.

Publicerad 16-11-2016 kl. 12.21, uppdaterad 16-11-2016 kl. 12.21