Styrelsen sköter förvaltningen och fastighetshanteringen

Ett bostadsaktiebolag ska enligt lagen om bostadsaktiebolag alltid ha en styrelse som sköter förvaltningen av bolaget och fastighetshanteringen. Styrelsen svarar för att tillsynen över bolagets bokföring och medelsförvaltning är ordnad på behörigt sätt. Bolagsstämmans beslut behövs när verksamheten i bostadsaktiebolaget har en väsentlig inverkan på användningen av aktielägenheterna eller bolagsvederlaget.

Styrelsen och disponenten samarbetar

Styrelsen ansvarar tillsammans med disponenten och anlitade experter för beredningen och genomförandet av stora reparationsprojekt i bolaget på det sätt som bolagsstämman har beslutat.

En aktieägare ska i förväg informera om planerade underhålls- och ändringsarbeten. Styrelsen ska förmedla informationen till de aktieägare vars lägenheter påverkas av dessa arbeten. Styrelsen kan också fastställa villkor för genomförandet av en aktieägares arbeten.

Renoveringsanmälningar ska förvaras

Bostadsaktiebolaget har rätt att övervaka aktieägarens underhålls- och ombyggnadsarbeten. Övervakningen ordnas av bolagets styrelse och disponent och aktieägarna ansvarar för kostnaderna. Om ett underhålls- eller ändringsarbete som en aktieägare planerar kräver till exempel bygglov, avgör styrelsen huruvida bygglov ska ansökas.

Bostadsaktiebolaget förvarar skilt för varje bostad de anmälningar om underhåll och ändringsarbeten som aktieägarna har lämnat till bolaget. Aktieägaren har rätt att få en kopia av anmälningar om sin lägenhet.

Under bolagsstämman förmedlas information

Styrelsen ska sammanställa en skriftlig redogörelse för reparationsbehov som påverkar användningen av eller kostnaderna för lägenheterna i bostadsaktiebolaget under en femårsperiod. Redogörelsen behandlas vid den ordinarie bolagsstämman. Under bolagsstämman behandlas också varje år styrelsens skriftliga redogörelse för vilka större underhålls- och ändringsarbeten som redan utförts i bolaget.

Publicerad 16-11-2016 kl. 12.22, uppdaterad 16-11-2016 kl. 12.22