Fastighetshanteringens kvalitet är en ledningsfråga

Under de första åren för en ny fastighet uppstår en fastighetshanteringskultur som är svår att ändra under kommande år. Med hjälp av de förvaltnings- och entreprenaddokument som ska upprättas i samband med nybyggnad säkerställs förutsättningarna för högklassig fastighetshantering. Också enbart med innehållet i bolagsordningen kan man - om man vill - styra många praktiska frågor mot lösningar som har en bestående fördelaktig inverkan på fastighetens livslängd.

Förorten i Salo
© Keijo Penttinen

Majoritetens vilja avgör

Bostadsaktiebolagets bolagsstämmor inklusive valet av styrelse skapar förutsättningarna för en högklassig fastighetshantering. De största utmaningarna med anknytning till bostadsaktiebolagens beslutsfattande har att göra med genomförandet av nödvändiga grundliga reparationer och förbättringar. Det är ofta svårt att åstadkomma rationella administrativa beslut när majoritetsbesluten i många fall innebär att hälften av aktieägarna är missnöjda. Den utredning av reparationsbehovet som förutsätts i den nya lagen om bostadsaktiebolag kommer sannolikt att öka medvetenheten om framtida renoveringar, vilket torde leda till samstämmighet i fråga om bostadsaktiebolagets verksamhet.

Bristen på strategiskt tänkande försvårar ledandet

En av de största bristerna i bostadsaktiebolag är att fastigheten saknar en strategi med anknytning till långsiktig utveckling. Skillnaden syns tydligt när man jämför fastighetsaktiebolagens beslutsfattande med bostadsaktiebolagens. En noggrant övervägd individuell fastighetsstrategi, tillsammans med öppen kommunikation och växelverkan i anslutning till genomförandet av strategin, ger bostadsaktiebolagets styrelse och disponent goda förutsättningar att utföra sitt arbete.

Gemensamt definierade kvalitetsmål för fastigheten uppnås med tjänster som tar hänsyn till såväl aktieägarnas och invånarnas som andra aktörers behov. Det är enkelt att köpa de tjänster som behövs om målen är tydligt definierade. De största ramvillkoren för tjänsternas användbarhet bestäms i regel av själva byggnaden, till exempel i form av lokallösningar, arkitektoniska värden eller tekniska system.

Välfungerande vardagstjänster och boendetrivsel

De grundläggande förutsättningarna för boende skapas av både den byggda tekniken och fastighetshanteringen. Säkerhet, hälsosamhet, lönsamhet och tillfredsställande av sociala behov är möjligt endast genom lyckade tjänster.

Då utvecklingen går mot fastigheter som förbrukar allt mindre energi, framhävs betydelsen av rätt innehåll i köpta tjänster och rapportering om verksamheten. Invånarna kan göras intresserade och delaktiga och lämpliga användningsvanor kan åstadkommas när kostnaderna för energiförbrukningen riktas direkt till användaren.

Publicerad 21-11-2016 kl. 9.24, uppdaterad 16-11-2016 kl. 11.17