Byggnadens bruks- och underhållsanvisning

Enligt 66 § i markanvändnings- och byggförordningen ska en anvisning för bruk och underhåll av byggnaden, om inte något annat föranleds av särskilda skäl, utarbetas för en byggnad som används för permanent boende eller arbete. Detsamma gäller sådana reparationer eller ändringar av en dylik byggnad som kan jämföras med uppförande av en byggnad och i tillgängliga delar reparations- och ändringsarbete som i övrigt förutsätter bygglov.

Byggnadens bruks- och underhållsanvisning bör vara ett verktyg för hantering av fastighetens livscykel. Det är frivilligt att upprätta en servicebok för fastigheter som används.

I bruks- och underhållsanvisningen presenteras:

  • utgångsdata, målsättningar, uppgifter och anvisningar om skötseln, servicen och underhållet
  • anvisningar till de boende och de som använder lokaliteterna
  • skötsel-, service- och underhållsuppgifter som en god energihushållning och ett bra inomhusklimat förutsätter
  • uppföljning av energiförbrukningen

Bruks- och underhållsanvisningen kan upprättas i pappersform eller elektroniskt. En elektronisk servicebok kan finnas antingen på en enskild dator eller användas via internet. En elektronisk servicebok ska alltid ägas av bostadsaktiebolaget, så att den är oberoende av disponenten och servicefirman.

Fördelar för fastigheten

Fastigheter och deras underhållsbehov är olika. En servicebok kan inte köpas färdig, utan måste alltid upprättas specifikt för fastigheten. Det lönar sig att anlita en sakkunnig som är insatt i ämnet för upprättandet av serviceboken. För att kunna upprätta en servicebok krävs det att man bekantar sig med fastigheten och dess särdrag.

I samband med upprättandet av serviceboken undersöker man också bostadsaktiebolagets handlingar och användarnas krav. Bostadsaktiebolagets ritningar kan också arkiveras i anslutning till serviceboken.

Om en servicebok har upprättats kan den utnyttjas både i konkurrensutsättningen av fastighetsunderhållet och i övervakningen av underhållets genomförande. Serviceboken är den viktigaste mätaren för fastighetsunderhållets kvalitetskriterier. Den är ofta det enda dokumentet med hjälp av vilket genomförandet av underhållsuppgifterna kan följas.

I serviceboken kan också reparationsåtgärder som utförs i byggnaden dokumenteras. Då bidrar serviceboken till projektövervakningen och den efterföljande uppföljningen under garantiåren.

Publicerad 16-11-2016 kl. 12.44, uppdaterad 16-11-2016 kl. 12.44