Reparationsplanen är lagstadgad

Bostadsaktiebolagets styrelse har en lagstadgad skyldighet att upprätta en långsiktig reparationsplan för bostadsaktiebolaget. Enligt lagen om bostadsaktiebolag ska bostadsbolaget vid den ordinarie bolagsstämman behandla styrelsens skriftliga redogörelse för det underhållsbehov som riktas mot fastigheten under de följande fem åren.

Utredningsskyldigheten gäller sådana reparationer som påverkar lägenheternas användning, bolagsvederlaget eller övriga kostnader för användningen av lägenheterna.

Avsikten med utredningen av underhållsbehovet är att ge aktieägarna möjlighet att förbereda sig på ekonomiska och andra konsekvenser av reparationsarbetet samt öka öppenheten i beslutsfattandet. Upprättandet av reparationsplanen är inte en engångsföreteelse, utan planen ska granskas varje år. Även om ansvaret ligger hos styrelsen, ombesörjer och säkerställer en professionell disponent att styrelsen är medveten om byggnadens verkliga skick.

Vem upprättar planen?

Reparationsplanen
 

Reparationsplanen kan upprättas av styrelsen som ett eget arbete. Vissa disponentbyråer erbjuder också upprättande av en reparationsplan som ett arbete enligt separat debitering. Ett tredje alternativ är att anlita en utomstående för att upprätta planen. I varje fall behövs det tillräckligt många utredningar och inspektioner för att få tillförlitlig information om reparationsbehovet för byggnadens olika delar och teknik. För att utföra dessa krävs det i regel sakkunniga med motsvarande kunskap.

Den oftast använda metoden är en bedömning av byggnadens skick, som kan kompletteras med noggrannare undersökningar av skicket. Även hörande av aktieägare och boende som bakgrundsinformation är ett exempel på ett hållbart förvaltningssätt.

Reparationsplanens innehåll och framläggande

Reparationsplanen innehåller en rekommendation om tidpunkten för olika reparationer och en bedömning av kostnaderna. Styrelsen lägger fram planen vid bolagsstämman, som kan returnera den för vidareutveckling eller befullmäktiga styrelsen att bereda de föreslagna reparationerna.

En reparationsplan som har beretts och lagts fram omsorgsfullt underlättar bolagsstämmans förlopp, eftersom överflödiga gissningar och spekulationer elimineras och diskussionen kan grunda sig på tillförlitlig information.

Publicerad 16-11-2016 kl. 12.30, uppdaterad 16-11-2016 kl. 12.30