Klassificering av inomhusluft i samband med reparationsbyggande

Man glömmer ofta bort att beakta inomhusluften i olika faser av planeringen och byggandet. Följden kan vara problem som förorsakar hälsoolägenheter eller drag, buller och lukt. Även i samband med reparationsbyggande bör man ställa upp mål för inomhusklimatets kvalitet, värmeförhållandena och de akustiska förhållandena.

I handboken om klassificering av inomhusklimatet (Sisäilmastoluokitus), publicerad av Sisäilmayhdistys, finns användbara målnivåer för tre olika kvalitetsklasser. Klassificeringen av inomhusklimatet kompletteras av kriterierna för byggande av ett hälsosamt hus (Terveen talon toteutuksen kriteerit), som fungerar som en checklista i säkerställandet av inomhusklimatets kvalitet.

Tre faktorer för en god inomhusluft

De tre viktigaste faktorerna för att garantera ett hälsosamt och trivsamt inomhusklimat är: begränsning av utsläppen av orenheter, fuktkontroll och fungerande ventilation.

Utsläppen av orenheter kan kontrolleras genom att använda byggnadsmaterial och inredning med låga utsläpp i klass M1 samt tillämpa metoder för radonsäkert byggande. Nycklarna till fuktkontroll är för sin del sakkunnig värme- och fuktteknisk planering samt en i förväg planerad hantering av fukt (regn, snö, torkning av betong m.m.) på arbetsplatsen.

Ett gemensamt mål för byggande och reparationsbyggande

Målsättningarna för inomhusklimatet i samband med reparationsbyggande borde inte avvika från målen i samband med nybyggnad, båda har samma syfte. I praktiken måste man dock vid reparationsbyggande beakta de begränsningar som husets befintliga konstruktioner och teknik innebär.

När det gäller hälsofarliga ämnen (asbest, PCB, mögel) ska man dock inte kompromissa med målen. Om hälsofarliga ämnen förekommer ska man säkerställa att de inte innebär någon hälsorisk för dem som använder byggnaden.

Gammalt blir fungerande

Det är ofta svårt att få gamla ventilationssystem att uppfylla dagens krav. Genom att rengöra, täta och balansera samt förnya terminalerna kan också ett gammalt system åstadkomma en tillfredsställande ventilation. Det är utmanande att hantera värmeförhållandena när värmebelastningen ökar på sommaren.

Det är viktigt att ställa upp realistiska mål för reparationsbyggandet i fråga om antalet personer, användningsändamålet samt inomhusklimatet och energimålsättningarna. Med hjälp av rimliga mål och god planering skapar man byggnader som tjänar användarna väl.

Publicerad 17-11-2016 kl. 16.54, uppdaterad 17-11-2016 kl. 16.54