Radonreparationer genomförs i många faser

Radonhaltig luft från marken tränger in i bostaden till exempel genom sprickor i husets bottenbjälklag. Det undertryck som ventilationen orsakar samt temperaturskillnaden mellan utomhus- och inomhusluften leder till att luftströmmar uppstår. Därför är radonhalterna i bostäder högre på vintern än på sommaren. Dessutom är radonhalten högre ju grövre och mer genomsläpplig marken är.

Hur kommer radon in i huset?

Det vanligaste grundläggningssättet för ett radhus är sockel och platta på mark. I det traditionella byggnadssättet uppstår det en springa mellan plattan och sockeln, genom vilken radon kan komma in i bostaden.

I höghus förekommer höga halter vanligen i bostäderna på den nedersta våningen, där golvet står i direkt kontakt med marken. Ibland kan radonhaltig luft komma in i bostäderna högre upp via rörkanalerna eller konstruktionerna.

Radonreparationer består av en kombination av åtgärder

Radonreparationer består i regel av en kombination av tätning av konstruktionerna, effektivering av ventilationen samt byggande av specialkonstruktioner såsom en radonmur eller radonbrunn. En erfaren planerare beaktar jordgrundens kvalitet och andra faktorer och väljer den bästa kombinationen för att minska radonhalten.

En fungerande maskinell tillufts- och frånluftsventilation minskar radonhalten i bostaden och radonhalten kan minskas ytterligare genom att effektivera ventilationen och balanserna ventilationen med hjälp av en minskning av undertrycket. Om huset endast har maskinell frånluftsventilation, minskas radonhalten genom att installera friskluftsventiler. På detta sätt kan radonhalten minskas med så mycket som 50 procent.

Genom att täta de konstruktioner som ligger mot marken strävar man efter att bryta flödet av radon in i bostaden. Denna åtgärd har i regel lett till en minskning av radonhalten med 10-20 procent. När reparationen har kombinerats med effektivering av ventilationen, har radonhalten minskat med 20-50 procent.

Radonmur som hjälpmedel

En radonmur suger in luft under golvplattan och blåser ut den. Undertrycket och ventilationseffekten som uppstår under plattan minskar effektivt strömmen av radonhaltig luft till inomhuslokalerna. Med en radonmur har radonhalten minskat med 60-90 procent.

Radonmuren kan genomföras antingen via golvplattan eller via sockeln. Undertrycksnivåerna i höghusbostäder är ofta så höga att de försvårar sugens och brunnens funktion. Genom att installera friskluftsventiler kan man minska undertrycket och på så sätt effektivera reparationen.

Radonbrunn och täthet är effektiva tillsammans

En radonbrunn suger luft ur marken, vilket leder till att radonhalten i markens porluft minskar. Med hjälp av radonbrunnar och tätning av konstruktionerna har radonhalten kunnat minskas med 70-95 procent.

En enda brunn kan i ett radhusbolag minska radonhalten i till och med tio bostäder. Radonbrunnar lämpar sig emellertid endast för grova grusjordar, där det strömningsfält som brunnen åstadkommer kan avancera under den reparerade byggnaden.

Publicerad 21-11-2016 kl. 15.53, uppdaterad 13-05-2020 kl. 12.04