Fasadreparationer kräver kunskap och övervägande

Skador orsakade av köld och järnbeslag är ofta oestetiska och kan ge upphov till reparationsbehov på betongfasader. Om skadorna inte repareras kan de med tiden även förorsaka konstruktionsmässiga risker.

På putsade fasadytor syns skadorna som nedbrytning eller nötning av fasaden. Putslagren kan som en följd av nedbrytning eller värmerörelser lossna i stora flak. Då har lagren lossnat från underlaget, men ser hela ut på ytan. Minsta spricka leder till att fukt snabbt kommer djupt in i konstruktionen och skadar ytorna.

 
 
Fasadreparation
 

Identifiera dolda risker

Skador kan framskrida osynligt på alla fasadytor, vare sig ytmaterialet är betong, puts, tegel, trä eller metall. På fasader av betong eller putsade fasader kan skadorna emellertid vara långt framskridna innan några yttre tecken kan upptäckas. Om man misstänker skador, kan en sakkunnig konstatera skadan genom att göra en undersökning av byggnadens skick. Då tas provbitar av konstruktionerna och graden av skada bedöms bland annat genom laboratorieundersökningar.

En reparation återställer byggnaden i användbart skick

Om endast sedvanliga åldersskador förekommer på fasadytorna och skadorna inte är långt framskridna, kan de repareras genom s.k. bevarande reparation. Då försöker man återställa de befintliga ytorna till sitt ursprungliga skick. Betongytor rengörs, lappas och underhållsmålas. Granskning och vid behov förnyelse av elementfogar är väsentliga åtgärder vid bevarande reparation av betongelementfasader, eftersom vattenbeständigheten i fasadkonstruktioner av denna typ huvudsakligen är beroende av elementfogarna.

Skadade fasadytor kan i viss utsträckning försättas i användbart skick genom täckande reparation. Då placeras ett nytt skyddande fasadlager ovanpå den gamla fasadkonstruktionen, till exempel skivor eller puts. Ofta är det i samband med täckande reparation ändamålsenligt att tillfoga ytterligare ett värmeisolerande lager för att förbättra ytterväggens isoleringsförmåga.

Ny yta i stället för den gamla

Fasadytor med långtgående skador måste i regel förnyas. När fasadytan förnyas finns det skäl att överväga en förnyelse även av lagren under konstruktionen, t.ex. värmeisolerings- och vindskyddslagren, och samtidigt förbättra energieffektiviteten genom att öka värmeisoleringen. Man kan anta att de orsaker som lett till skador på fasadytan även har haft en negativ inverkan på de underliggande lagren. I den nya fasadytan kan man också om man så önskar använda tekniska lösningar och material som avviker från de ursprungliga.

Det finns alltid skäl att anlita sakkunniga och pålitliga experter i förhandsutredningarna inför fasadreparationer och beredningen av projektet. Detta har ännu större betydelse när det är fråga om en avvikande konstruktion eller ett byggnadshistoriskt eller arkitektoniskt viktigt objekt.

Publicerad 16-11-2016 kl. 15.04, uppdaterad 16-11-2016 kl. 15.11