Energieffektivitet genom fasadreparation

Fasader
 

När värmeisoleringen förbättras vid fasadreparationer, innebär det ofta åtgärder i samband med täckande reparation av en gammal fasadyta. Den typiska tjockleken på tilläggsisolering vid täckande reparationer är cirka tio centimeter, vilket till exempel i ett höghus med betongkonstruktion som färdigställdes på 1970-talet leder till att väggkonstruktionens isoleringstjocklek fördubblas. Den använda isoleringen och isoleringstjockleken ska i varje situation optimeras enligt de ramvillkor som byggnaden och projektet ställer.

Täckande reparation - med eller utan tilläggsisolering - förändrar alltid både byggnadens utseende och den byggnads- och fukttekniska funktionen. Därför är det nödvändigt att ta hjälp av sakkunniga i planeringen av reparationsprojektet.

Kostnadseffekten kan uppskattas

Värmeisolering kan också tillföras i samband med förnyelse av fasadkonstruktionen. Då lönar det sig att montera tjockare eller effektivare värmeisolering i fasadkonstruktionen. Den nya fasadytan byggs vid behov längre ut från väggkonstruktionen. Man kan också använda tunnare fasadmaterial. Då ökar ytterväggens totala tjocklek inte nödvändigtvis i direkt proportion till det nya isoleringslagrets tjocklek.

I en kalkylmässig bedömning under en granskningsperiod på trettio år har en täckande reparation med tilläggsisolering beroende på objektet en livscykelkostnad som är 10-20 procent billigare än en bevarande reparation. I detta exempel antas det att energipriset hålls på samma nivå som idag. De beräknade återbetalningsperioderna för tilläggsisoleringen är ganska långa i denna granskning, ofta över 50 år. Om man å andra sidan antar att energipriset kommer att stiga i framtiden, ökar fördelarna med en tilläggsisolerad konstruktion.

Livscykelkostnaderna beror på objektet

Oftast faller valet på en täckande reparationslösning med stöd av fasadkonstruktionens reparationsbehov. Då är inbesparingen i uppvärmningskostnaderna som tilläggsisoleringen medför en ytterligare fördel som ingår i detta alternativ. Livscykelkostnaderna och återbetalningstiderna samt de tekniska lösningarna är alltid specifika för objektet och förutsätter beräkningar som gjorts av en sakkunnig.

I en undersökning som Julkisivuyhdistys lät genomföra våren 2010 konstateras utifrån en utredning av cirka 40 bostadshöghusfastigheter att man med en 50-70 millimeter tjock tilläggsisolering uppnår en besparing på i genomsnitt 10 procent i fråga om energiförbrukningen. Tilläggsisoleringens funktion och isoleringslagrets tjocklek ska dock utredas separat i varje situation.

När man efter montering av tilläggsisolering och förnyelse av fönster har gjort de balanseringar och justeringar av värme- och ventilationssystemen som ingår i det ordinarie underhållet, har man uppnått en 15 procents besparing i fråga om energiförbrukningen. I samband med fasadreparationer där målet är energieffektivitet är det också väldigt viktigt att vidta hustekniska justeringsåtgärder.

Publicerad 16-11-2016 kl. 15.13, uppdaterad 16-11-2016 kl. 15.13