En fasadreparation är ett projekt med många faser

Ett fasadreparationsprojekt kan indelas i tre faser: förhandsutredning, beredning och genomförande. Under förhandsutredningen görs nödvändiga undersökningar, till exempel undersökningar av betongkonstruktionernas eller de putsade ytornas skick, kartläggning av skadliga ämnen eller mikrobkartläggningar. Samtidigt utreds faktorer med anknytning till byggnadens särdrag, såsom färg, material eller använd teknik. Dessa faktorer kan i ett senare skede påverka valet av tekniska lösningar eller fasadfärg.

Byggnadsställning
 
 

Livscykelkostnaderna jämförs

Projektgenomförandets beredningsfas indelas i projektplanering, planering av utkast, planering av genomförande och den kommersiella beredningsfasen för entreprenaden. I projektplaneringsfasen behandlas de uppgifter som erhållits i samband med förhandsutredningarna. På så sätt vet man vilka helheter reparationsprojektet omfattar och vilka alternativ som är tillgängliga.

Under projektplaneringen sammanställs preliminära kostnadskalkyler för reparationsalternativen, bedöms alternativens livslängd samt användnings- och underhållskostnader med anknytning till alternativen.

Utifrån dessa kalkyler bedöms livscykelkostnaderna, för att olika alternativ ska kunna jämföras på ekonomiskt tillförlitliga grunder. En direkt reparationskostnad är sällan en bra grund för jämförelse.

Kvalitetskraven för reparationerna ska beaktas

I små projekt överlappar projektplaneringen och planeringen av utkastet varandra. Under planeringen av utkastet kan man jämföra lösningar som i tekniskt avseende avviker från varandra. Samtidigt inleds också arkitektplaneringen.

Med utgångspunkt i planeringen av utkastet väljs i regel ett alternativ för genomförande, för vilket planer för genomförandet utarbetas. Det valda alternativet beskrivs så noggrant som möjligt med hjälp av arkitektens och konstruktionsplanerarens ritningar och arbetsbeskrivningar. Dessutom tar man ställning till kvalitetskraven för reparationerna – detta är särskilt viktigt med tanke på övervakningen av genomförandefasen.

Under förhandlingarna säkerställs samförstånd

När det tekniska dokumentmaterialet har utarbetats under den kommersiella beredningsfasen för entreprenaden, skickas materialet tillsammans med andra dokument i förväg till de utvalda entreprenörerna för entreprenadkalkylering. I valet av entreprenörer bör man fästa uppmärksamhet vid entreprenörernas ekonomiska ställning och referenser, och således vid förmågan att klara av reparationsprojektet.

På basis av entreprenadanbuden väljs de entreprenörer med vilka anbudsförhandlingar ska föras. Syftet med förhandlingarna är att säkerställa att samförstånd om projektets innehåll har nåtts innan avtalet undertecknas.

Kvalitetskraven inskrivs i planerna

I genomförandefasen genomförs entreprenaden i enlighet med planerna under ledning av en sakkunnig och erfaren byggnadsteknisk övervakare. Övervakaren har en viktig roll, eftersom också goda planer kan förlora sin betydelse om övervakningen är dålig. Å andra sidan kan inte ens en bra övervakare påverka slutresultatet om det inte finns ordentliga planer för projektet och kvalitetskrav som har inskrivits i planerna.

I samband med reparationsbyggande är det vanligt att det trots omsorgsfullt utförda förhandsutredningar vid rivning av konstruktionerna upptäcks nya skador som inte har kunnat beaktas i planeringen. Därför är det alltid bra att i samband med reparationsprojekt förbereda sig på tilläggs- och ändringsarbeten genom att i entreprenadsumman inkludera en reservation för tilläggsarbete på 5-10 procent.

Publicerad 16-11-2016 kl. 15.08, uppdaterad 16-11-2016 kl. 15.15